רד"ק לישעיה פרק לו


[לו, א]
ויהי בארבע עשרה שנה -
פרשה זו פירשנוה בספר מלכים באר היטב, ויש ביניהם שנוי מעט אלא שהענין אחד, במלכים, אמרת אך דבר שפתים אמר רבשקה כנגד חזקיהו, חשבת בלבך שדבר שפתים יצילך, וזו הוא התפלה, ואין זה כי עצה וגבורה צריך למלחמה, ובזה הספר אמרתי, אמר רבשקה, אמרתי כי אתה חושב להשען על דבר שפתים, רוצה לומר על תפלתך.

והחכם רבי אברהם בן עזרא פירש:
אך דבר שפתים - העצה והגבורה שלך בדבר שפתים היא לבד.


הפרק הבא    הפרק הקודם