ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק לו


המשך סימן תמא
כולה פרשה דסנחריב (כתוב במלכים ברמז רל"ח):

הפרק הבא    הפרק הקודם