ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק לז


המשך סימן תמא
ונתן את אלהיהם באש כי לא אלוהים המה -
ומה ת"ל אלוהים אחרים?
שאחרים קורים אותם אלהים.

דבר אחר:
אלהים אחרים,
שהם מאחרים את הטובה לבוא בעולם.

דבר אחר:
אלוהים אחרים,
שהם עושים את עובדיהם אחרונים.

דבר אחר:
שהם מאחרים לעובדיהם, וכן הוא אומר: יצעק אליו ולא יענה ומצרתו לא יושיענו.

דבר אחר:
שלא ליתן פתחון פה לעובדי אלילים לאמר: אילו נקראים בשמו כבר היה בהם צורך, והרי נקראו בשמו ואין בהם צורך.

ואימתי נקראו בשמו?
בימי אנוש בן שת, שנאמר: אז הוחל לקרוא בשם ה'.

רבי אלעזר אומר:
אלוהים אחרים, שהם מחדשים להם אלוהות בכל יום.
הא כיצד?
היה של זהב וצריך לו עושהו של כסף,
של כסף וצריך לו עושהו של נחשת,
של נחושת עושהו של ברזל,
וכן של ברזל ושל עופרת, שנאמר: חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם.

רבי אומר:
אלוהים אחרים, שהם אחרונים למי שהוא אחרון שבמעשים.
ומי הוא אחרון שבמעשים?
הקורא אותם אלוהות.

מרום קצו -
רבי חנינא בר פפא רמי:
כתיב: מלון קצו.
וכתיב: מרום קצו.
אמר רשע: בתחלה אחריב דירה של מטה ואחר כך אחריב דירה של מעלה.


הפרק הבא    הפרק הקודם