מלבים לישעיה פרק נו
[נו, א]
שמרו משפט -
בין אדם לחברו, ועשו צדקה בין אדם למקום, כי קרובה, הוא עפ"י המשל שדבר בסימן הקודם, שחסד ה' מוכן תמיד ואינו משתנה בשום זמן, רק הדבר תלוי בהכנת המקבלים ולפי מעשיהם, על זה אמר: כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות, (הצדקה הוא מה שה' מצדיק את בריותיו ומזכם בצדקה לא בשורת הדין רק בחסד, וע"י הצדקה ישלח להם הישועה, מצייר הצדקה כבר ישנה במציאות כי היא לא נשתנית, רק אתם אינכם רואים אותה, כי היא מכוסה מעיניכם, וע"י שתעשו משפט וצדקה תתגלה ותראו אותה, ואז תבא הישועה, כי הישועה עדן איננה, בעוד שהצדקה נעלמת מעין המקבל).

[נו, ב]
אשרי -
רצה לומר הצדקה והישועה עומדים מוכנים לבא, רק הכל תלוי במעשה האדם והכנתו כי אשרי אנוש יעשה זאת, שהוא במעשיו יגלה הצדקה ויביא הישועה, (וגם בן אדם שהוא עוד קטן מאנוש, הגם שלא יעשה זאת בהחלט רק עכ"פ יחזיק בה ויתמוך בה שלא תתמוטט) והוא ע"י שישמור שבת מחללו זה נגד צדקה שבין אדם למקום, ושומר ידו מעשות כל רע בין אדם לחבירו.

[נו, ג]
ואל יאמר -
כי יש קיים באיש ויש קיים במין, והקיום במין תלוי בשלשלת הנולדים לפניו ולאחריו, אבל הקיום האישי אינו צריך דבר כי הנפש קיימת מצד עצמה גם אב ובן אין לה, עתה נגד מה שאמר כי הכל תלוי בהכנת המקבל יהיה המקבל מי שיהיה, אף סריס ובן נכר. אומר כי עד עתה הסריס היה דואג על שחסר לו היחוס שאחריו, והבן נכר היה דואג על שחסר לו היחוס מלפניו, כי עתה לא יאמר עוד בן הנכר הנלוה אל ה' כי יבדילהו ה' מעל עמו, יען שיחוסו מלפניו היה מעכו"ם, וכן הסריס לא יאמר הן אני עץ יבש בלתי נושא פרי, וחסר אצלי סוף השלשלת המיני.

[נו, ד]
כי כה אמר ה' לסריסים -
כי הקיום האישי טוב יותר מקיום המיני, והקיום האישי הנצחיי ישיג ע"י שלשה דברים, אמונה, מצות, לימוד התורה, (האמונה, והעיון, והמעשה). אשר ישמרו את שבתותי, זה יסוד האמונה, שעי"ז מעיד שמאמין בחידוש ובהשגחה, ובחרו באשר חפצתי הוא המצות והעבודה, ומחזיקים בבריתי הוא למוד התורה, אם לא בריתי יומם ולילה וכו', אז -

[נו, ה]
ונתתי להם -
כי ע"י שהוא ערירי מבנים, יחסרו לו שני דברים:
א) משען ועזר בביתו בחייו,
ב) שארית אחרי מותו שישאיר מינו,
נגד זה לעומת היד והחיזוק בביתו, אתן לו
(הדלתות מקבילות:
בביתי יד
ובחומותי שם
),
בביתי יד,
ימצא יד עוזר וסומך אותו בביתי, ונגד השארית אחר מותו, אתן לו בחומתי שם אשר יהיה טוב לו מבנים ובנות, כי הקיום המיני ושאריתו נפסק אחרי דור בניו, אבל שם זה, שם עולם יהיה אשר לא יכרת.

[נו, ו]
ובני הנכר לשרתו -
נגד עבודה ומצות (ואמר תחלה ישרתהו שירות קל ואח"כ יוסיף אומץ לאהבה את שם ה' וע"י שיעבוד מאהבה יהיו לו לעבדים העובדים תמיד ביום ובלילה כי העובד מיראה הוא רק משרת לפי החיוב והצורך אבל העובד את ה' מאהבה הוא עבד תמידי).
כל שמר שבת מחללו - נגד אמונה,
ומחזיקים בבריתי - נגד תורה.

[נו, ז]
והביאותים אל הר קדשי -
ושם ילמדו תורה ואמונה, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.
ושמחתים בבית תפלתי - הוא נגד עבודה, כי עולותיהם וזבחיהם יהיו לרצון על מזבחי, שלא יביאו אותם על חטא רק נדבה, ובזה יראו כי איני מבדילם מישראל רק ביתי יהיה בית תפלה לכל העמים.

[נו, ח]
עוד אקבץ עליו -
על נקבציו שיתקבץ מישראל עוד אקבץ עליו גרים.

[נו, ט]
כל חיתו שדי -
מתחיל ענין חדש, נגד נביאי השקר ומנהיגי הדור ההוא שלא היו מוכיחים את ישראל, מדמה במליצתו את ישראל לעדר הרחלים, שהרועה אינו משגיח עליו והעדר הפקר לזאבים וחיות רעות, קורא, אתם כל חיתו שדי התיו לאכל, את הצאן האלה, ואף כל חיתו ביער הרחוקים מן הישוב באו לאכול, ואל תתיראו מן הרועים שומרי הצאן, כי -

[נו, י]
צפיו עורים כלם -
ואין רואים על הצאן, ויכנה את הצופים האלה בשם כלבים, כי גם הכלב הוא שומר הצאן, ואומר אל החיות הרעות בל יתיראו כי הכלבים ינבחו עליהם עת יבואו לטרוף מן העדר, כי הכלבים צריך שיהיה להם ג' תנאים:
א) שיראו בבוא הטורף בלילה, אבל הם עורים כולם.
ב) שיוכלו לנבוח על הטורף אבל הם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח.
ג) שיהיו נעורים כל הלילה, והם הזים שכבים אהבים לנום, וא"כ אין להם להתירא מכלבים האלה.

[נו, יא]
והכלבים -
אומר הג' מעלות שיש לומר להכלב אין להם, לעומת זה יש להם החסרונות שיש לו להכלב,
א) שכלבים האלה הם עזי נפש.
ב) שלא ידעו שבעה, רעבתנים ככלב,
עתה באר הנמשל כי כמו שכלבים עורים אין יכולים לראות כן המה רעים לא ידעו הבין, ונגד הוזים שוכבים, אומר כולם לדרכם פנו, שחוץ מה שאין יכולים לראות ולהבין אין רוצים להשגיח על הכלל, רק כ"א פונה לדרכו, ואם עכ"פ לא היו מזיקים את הכלל אבל הם עוד פונים איש לבצעו לעשוק ולחמוס.

[נו, יב]
אתיו -
נגד מה שאמר והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה, אומרים איש לחברו אתיו אתם אני אקח יין, ונסבאה שכר עד שנשתכר, והיה כזה יום מחר שגם מחר נעשה כן ביתר שאת, כי אין לנו רק לאכל ולשתות אכל ושתה כי מחר נמות כי הלא הצדיק אבד וכו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם