מצודות דוד, ישעיהו פרק ספסוק א
קומי אורי. את ירושלים קומי והאירי כי בא לך ההארה הראויה לך והוא משל על השמחה והטובה
וכבוד ה' וגו'.
ר"ל השכינה יגלה עליך ותשרה בך:

פסוק ב
יכסה ארץ. רצה לומר צרות יתרבו בעולם
וערפל לאמים.
כפל הדבר במ"ש
יזרח ה'.
יאיר לך אור הישועה
וכבודו וגו'.
ר"ל ישרה השכינה עליך:

פסוק ג
לאורך. ר"ל ממך ילמדו דרכי ה' ואתה תאיר עיניהם
ומלכים וגו'.
כפל הדבר במ"ש:

פסוק ד
שאי. את ירושלים שאי עיניך מסביב וראי איך כל אנשיך נקבצו ובאו אליך
על צד תאמנה.
כל אחת מהן תהיה מגודלת על צד המלכים ובחיקם וכמה שכתוב והיו מלכים אומניך (לעיל מט):

פסוק ה
אז תראי. את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה
ופחד.
דרך האדם להיות נבהל וכאלו מפחד בבוא אליו טובה פתאום
ורחב.
יתרחב לבך בעבור רוב הטובה והשמחה
כי יהפך.
המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת המערב יתהפך לבא לך
חיל וגו'.
כפל הדבר במ"ש:

פסוק ו
שפעת גמלים. רבוי גמלים יביאו לך למנחה ויכסו הארץ
בכרי מדין.
גמלים בחורים הבאים ממדין ועיפה
כולם משבא יבואו.
כל בני שבא יבואו אליך וישאו עמהם זהב ולבונה למנחה לה' ובבואם לארצם יבשרו ויספרו תהלות ה':

פסוק ז
כל צאן קדר. הצאן שבארץ קדר המה מובחרים
יקבצו לך.
יאספו להביאם אליך
אילי נביות.
האילים שבנביות המה מובחרים
ישרתונך.
יהיו לך לצרכך
יעלו וגו'.
הוא כמו הפוך יעלו על מזבחי לרצון כמו כל תשא עון (הושע יד) ורבים כמוהו
ובית תפארתי.
זהו בהמ"ק
אפאר.
כי האומות יביאו שמה מנחת כסף וזהב:

פסוק ח
מי אלה. כאלו הבריות ישאלו על בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל ארובותיהם הם חלונות השובך:

פסוק ט
איים יקוו. יושבי איי הים יאספו לבוא אלי והאניות ההולכות על ים תרשיש הם יתעוררו בראשונה להתאסף ולהביא בניך וגו'
כספם וגו'.
להביא מנחה לה'
לשם ה'.
כ"ז יהיה בעבור פרסום שם ה'
ולקדוש ישראל.
כפל הדבר במ"ש
כי פארך.
אשר נתן לך פאר והדר וחשיבות:

פסוק י
חומותיך. חומות הערים
ישרתונך.
ישמשו אותך
כי בקצפי.
ר"ל כל הבאה עליך לא היה בדרך הטבע כי לשעבר הכיתי אותך בקצפי ולזה היית בתכלית השפלות ועתה רחמתי אותך ברצוני הטוב ולזה תמשול ממשל רב:

פסוק יא
ופתחו וגו'. יהיו פתוחים ועומדים
יומם וגו'.
כפל הדבר במ"ש
חיל גוים.
עושר העכו"ם
ומלכיהם.
גם להביא את מלכיהם נהוגים אליך בשבי:

פסוק יב
והגוים. על כל העכו"ם יהיה חורבן רצה לומר לא יהיה בהם עוד ממשלה:

פסוק יג
כבוד הלבנון. האילנות הנכבדים שביער הלבנון יביאו אליך והם ברוש תדהר ותאשור כולם יחדיו
לפאר.
לבנות בהם מקום מקדשי בנין מפואר
ומקום רגלי אכבד.
בית המקדש יבנה בנין מכובד ואחז במשל כאלו המקום יושב על הכסא אשר בשמים ורגליו יורדים לנוח בבה"מ כמו והשתחוו להדום רגליו (תהלים צט):

פסוק יד
שחוח. בכפיפה ובהכנעה
בני מעניך.
העכו"ם שהיו מענים ומצירים אותך בגולה
על כפות רגלך.
ר"ל עד סמוך לארץ
עיר ה'.
עיר של ה' ציון של קדוש ישראל וכפל הדבר במ"ש:

פסוק טו
תחת. במקום שהיית עזובה מכל העכו"ם ולא היה מי מתחבר עמך והיית שנואה לכולם ואין מי עובר בארצך לשאול לשלום לך
ושמתיך.
במקום זה אשים אותך להיות מושלת עד עולם ולהיות מלאה משוש בכל ימי הדורות:

פסוק טז
וינקת. הוא דרך משל לומר שתאכלי טוב האומות
ושד וגו'.
כפל הדבר במ"ש
וידעת.
אז תכיר שלא במקרה בא הדבר רק הוא בעבור שאני ה' מושיעך ואביר יעקב הוא גאלך:

פסוק יז
תחת הנחושת. במקום הנחושת שנטלו האומות ממך אביא במקומו זהב וגו'
ושמתי פקודתך שלום.
ר"ל תחת הפקידים שהיו נותנים עליכם לגבות המס אשים עליך שלום כי לא יבואו עוד בתגר לגבות המס כי אם יבואו לשאול בשלומך
ונוגשיך.
במקום הנוגשים את הכסף יבואו לעשות עמך צדקה:

פסוק יח
לא ישמע וגו'. מן הצר הצורר כי לא יהיה עוד
שוד וגו'.
כפל הדבר במ"ש
וקראת.
לא תקראי עוד על חומותיך ובשעריך קול מלחמה כי אם תקראי קול ישועת ה' ותהלתו:

פסוק יט
לא יהיה לך. ר"ל לא תהיה צריך לאור השמש להאיר לך ביום
ולנוגה.
לזריחת הירח לא תצטרך להאיר לך בלילה
והיה לך ה'.
אבל אור השכינה יהיה לך לאור עולם ביום ובלילה
לתפארתך.
תתפארי בכבוד ה':

פסוק כ
לא יבא. לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך
כי ה' וגו'.
ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד
ושלמו.
יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד:

פסוק כא
ועמך. העם הנשאר בך יהיו כולם צדיקים כי הרשעים יכלו בחבלי המשיח
לעולם יירשו ארץ.
הם ירשו הארץ לעולם ולא יגלו עוד ממנה
נצר מטעי.
הענף אשר נטעתי מעשה ידי הוא ויש מה להתפאר בו ר"ל העם אשר בחרתי אתפאר בו כי יהיו צדיקים ותמימים:

פסוק כב
הקטן. השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה
והצעיר.
כפל הדבר במ"ש
אני ה'.
אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום:

הפרק הבא    הפרק הקודם