רג"ק לישעיה פרק ס


[ס, א]
קומי אורי -
אמר כנגד ירושלם, ואורי ציווי וכבר פירשנו כי האורה משל על השמחה ועל הטובה, והחשך בהפכו על הצרה ועל הרעה שיבא.

כי בא אורך -
הגיע זמן ישועתך שהוא לך אורה גדולה, וכפל הענין ואמר וכבוד ה' עליך זרח.

וכן תרגם יונתן:
ארי מטא זמן פורקנך,

ויש מפרשים:
כי בא אורך - שקע אורך, כמו שאמר: ובא השמש אמר דרך משל שקע אורך שהוא אור בעולם הזה ויהיה לך תמורתו אור גדול והיא הישועה והשמחה, וכן אמר: לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם והכל דרך משל.

[ס, ב]
כי הנה החשך -
חשך וערפל -
משל על הצרות.

יזרח ה' וכבודו עליך יראה -
כפל עניין במלות שונות כי ה' כבוד ה',

ויש מפרשים:
כמו בכבודו, וכן נראה בכבודו.

[ס, ג]
והלכו גוים -
כמו שאמר והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו - זהו שילכו הגוים לאור ישראל הם ומלכיהם ושריהם.

זרחך -
שם יאמר ממנו זרח על משקל צמח פרח.

[ס, ד]
שאי סביב -
כולם, פירוש בניך ובנותיך.

וכן תרגם יונתן:
כל עם גלותא,
ובא הידיעה אחר הכנוי כמו וישנו את טעמו ותפתח ותראהו את הילד והדומים להם שכתבנו בספר מכלל.

תאמנה -
מענין כאשר ישא האומן את היונק והיתה הנו"ן ראויה להדגש לחסרון נו"ן השרש כי הנו"ן כתובה לרבות.

ואדוני אבי ז"ל כתב:
כי המלה יחידה והנו"ן שרש והה"א נוספת כה"א ותקרבנה ותבאנה ואע"פ שאמר ובנותיך, ר"ל כל אחת ואחת, ופירש על צד תאמנה, על צד המלכות והשרות כמו שכתוב ושרותיהם מניקותיך.

[ס, ה]
אז תראי -
מן ראה, ורבים טעו בזאת המלה שקראו התי"ו בגעיא, כמו מן ירא, וגם יש ספרים שכתוב ביו"ד וטעות הוא כי מן ראה היא,

וכן תרגם יונתן:
בכן תחזין ותנהרין,
ופירש תראי בניך שיבאו מכל צד ויצהבו פניך, זהו ונהרת שהוא עניין אורה כמו: ואל תופע עליו נהרה, הביטו אליו ונהרו.

ופחד ורחב לבבך -
ופחד כאדם הנבהל בבא אליו טובה רבה פתאום ורחב לרוב הטובה ולרוב העם שיבאו בך, כי כמו שיצר הלב בעבור הרעה והצרה והאבל כן ירחב לטובה ולשמחה.

כי יהפך עליו המון ים -
כי היית חרבה ושממה ועתה תהיי בהפך, כי יבאו עליך עמים רבים כהמון ים.

ותרגם יונתן:
ותידחלין ויפתי לביך וגומר.

[ס, ו]
שפעת -
עניין רבוי.
וכן: ושפעת מים תכסך כי שפע ימים יינקו.

בכרי -
הם גמלים הקטנים עולי ימים.
וכן: בכרה קלה.

ותהלות ה' יבשרו -
כתרגומו כלומר הגמלים והסוחרים והזהב והלבונה יביאו אותם בסחורה גם למנחה למלך המשיח ולבית ה'.
וטעם יבשרו, לפי שיהיו אומות העולם חדשים בספור תהלות ה' כי עד אותו הזמן ישראל הוא, שיתיחדו בספור תהלות ה' וכל מספר חדשות יקרא מבשר.

[ס, ז]
כל צאן קדר -
ר"ל רוב, כמו: וכל הארץ באו מצרימה, קדר ונביות מגדלי צאן לרוב, כי הם יושבי אהלים ונוסעים ממקום למקום ומבקשים מקום המרעה.

אילי נביות ישרתונך -
חסר בי"ת השמוש ופירש באילי נביות ישרתונך הגוים, שיביאו לך מנחה מהם.

ישרתונך -
מלעיל האתנחתא בתי"ו לפיכך הנו"ן בסגול.

יעלו על רצון מזבחי -
כמו הפוך יעלו על מזבחי לרצון.
וכן מקום שם קבר כמו מקום קבר שם ופירוש יביאו מנחה מהם, וכן יעלו מהם על מזבחי ,שיקריבו מהם קרבן לה' או ישראל יקריבו מהם.

יש מחלוקת בדבר זה בדברי רז"ל, כי רבי אליעזר אומר:
שאין מקריבין מבהמות העכו"ם לא אנחנו ולא הם לפי שחוששין בהם לרביעה.
והקשו זה הפסוק לר' אליעזר ותירץ כולם גרים גרורים הם לעתיד לבא, דכתיב: כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד:

אפאר -
שיביאו שם הגוים מנחה וקרבנות.
וטעם אפאר שאתן בלבם לפארו, וכן טעם אהפוך אל עמים.

[ס, ח]
מי אלה -
אמר תעופנה לשון נקבות על קהלות ישראל העולות מהגלות מזה ומזה ותבאנה קל מהרה כמו העב, והמשיל מרוצת הקלות לעופפות, כי היא התנועה הקלה שבתנועות.
וכן: מחץ יעוף יומם.

וכיונים אל ארבותיהם -
כי יותר יעופו מהרה בשובם אל קניהם ממה שיעופו בצאתם מהם, מפני שממהרות לשוב אל גוזליהם שהניחו להאכילם מאשר בפיהם.

ארבותיהם -
הם חלונות השובך, וכ"ף כיונים פתוחה לידיעה כלומר היונים שיניחו הגוזלים בשובך.

[ס, ט]
כי לי איים יקוו -
פירוש שוכני האיים יקוו לי כי אני המטיב ומריע, לפיכך יביאו בניך ממקומם, ואפילו יהיו רחוק יביאו אותם אל א"י.

ואניות תרשיש בראשונה -
בחסרון כף הדמיון כבראשונה, כמו שהיו באות אניות תרשיש בראשונה בימי שלמה.

כספם וזהבם אתם. אפשר כספם וזהבם של ישראל כלומר עם כל ממונם יבאו לא יניחו ממונם דבר בארצות הגולה, או אפשר כספם וזהבם של העכו"ם, כמו שנאמר בעולי בבל ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה לשם ה' אלוהיך כי ישמעו את שמע כבודו וגדלו שיעשה בהוציאו עמו מהגלות ובעשותו נקמה בשונאיהם.

פארך -
בקמץ הרי"ש לנקבה כמו בכנוי הזכר בעבור כי כאשר מדבר כנגד כנסת ישראל ידבר פעם בלשון זכר ופעם בלשון נקבה, לשון זכר כנגד העם ולשון נקבה כנגד הכנסה.
ופירוש פארך הוא נתן לך הפאר והכבוד הזה שיעבדוך העכו"ם.

[ס, י]
ובנו בני נכר -
מלבד שיעבדוך במנחות שיביאו לך יעבדוך בארצך, שיבנו חומותיך ויעשו מלאכתך.

ישרתונך -
מלעיל כמו אשר לפניו.

כי בקצפי -
אז תכיר כי כל ענייניך בין הטוב בין הרע הוא מאתי ואינו מקרה כלל, כי בעת שהיה קצפי עליך היית אמה לעבדים בגלות ובעת רצוני שיהיה עליך יעבדוך אפילו מלכי העכו"ם, כל שכן העם.

[ס, יא]
ופתחו -
מן הדגוש והוא פעל עומד.
וכן: פתח הסמדר פתחה אזניך, כלומר יהיו נפתחים תמיד יומם ולילה להביא אליך חיל גוים, אמר כנגד העיר ירושלם, כמו שהיא כל הפרשה שעריך יהיו נפתחים תמיד בלילה כמו ביום, כדי שיכנסו נושאי חיל הגוים אליך למנחה, כי יהיה שלום בעולם וילכו בלילה בעת החום.

וכן תרגם יונתן:
להביא אליך - לאעלא בגוך נכסי עממיא.

ומלכיהם נהוגים -
יהיו נהוגים אליך שיבאו לפני מלך המשיח כעבדים לפני אדוניהם.
ומה שאמר נהוגים, כי מנהג המלכים כשילכו בדרך ילכו רוכבים או רגלים, ינהגו אותם שרים דרך כבוד.

ויונתן תרגם:
נהוגים – זקוקים,
רוצה לומר אסורים בזיקים.

[ס, יב]
והגוים חרוב יחרבו -
עניין חרבן,

ויש מפרשים:
עניין חרב, כלומר יהרגו.

[ס, יג]
כבוד הלבנון -
העצים הטובים שבו ואח"כ מפרש מה הם, כמו שהיה משלח מלך צור למלך שלמה.

ברוש תדהר ותאשור -
כבר פירשנו בפרשת העניים והאביונים.

לפאר מקום מקדשי -
שיבנו בהם בית המקדש.

ומקום רגלי אכבד -
כי בהמ"ק מכוון כנגד כסא הכבוד ואם כסא הכבוד מושבו בית המקדש הדום רגליו אכבד, כי הוא יתן בלבם להביא.

[ס, יד]
והלכו שחוח -
שם בשקל גבוה קומתו מן תחתיו שחחו.

בני מעניך -
אותם שהיו מעניך בגלות ומתו כבר בזמן הישועה, בניהם ילכו אליך שוחחים ומתנפלים לפניך, ור"ל מעניך - מעני בניך, כי כנגד ירושלם מדבר.

על כפות רגליך -
ועל כפות רגלי בניך ורוצה לומר על מדרך הכפות, כי הכף מתחת.

עיר ה' -
כי כבודו יראה בה.

ציון קדוש ישראל -
סמוך ציון של קדוש ישראל.

[ס, טו]
תחת, עזובה -
שנגלה כבוד ה' מעליך.

ואין עובר -
בחרבנה.

משוש דור ודור -
לכל דורות העולם תהיה משוש כמו שנקראת יפה נוף משוש כל הארץ:

[ס, טז]
וינקת חלב גויים -
דרך משל, כלומר שתאכלי טוב ארץ העכו"ם.

ושד מלכים -
בחולם כמו בפתח כמו חלצו שד, והוא על דרך משל רוצה לומר טובם.

וכן תרגם יונתן:
ותשבעון נכסי עממין ובזת מלכין תתפנקון.

[ס, יז]
תחת הנחשת -
תחת הנחשת שלקחו העכו"ם ממך אביא זהב, כלומר אתן בלבם לשלם לך כפלים וכפלי כפלים מאשר לקחו ממך הם ואבותיהם.

ושמתי פקדתך שלום -
תחת פקודתך שהיו העכו"ם נותנים פקידים על ישראל לגבות מהם מס, אשים לך שלום וצדקה ולא יהיו עוד עליך פקידים ונוגשים.

[ס, יח]
לא ישמע עוד חמס -
שיעשו לך העכו"ם לא ישמע עוד.

וקראת -
אז תקראי ישועה חומותיך כי לא תצטרכי עוד לעלות על החומות ולסגור השערים מפני האויב, לפיכך תקראי להם ישועה הפך המלחמה שהיתה מקדם בשערים, וכן בשערים לא יספרו בהם אלא תהלות ה'.

ויונתן תרגם:
ויערעון פורקן על שורך ועל תרעך יהון משבחין.

[ס, יט]
לא יהיה -
כבר פירשנו כי ימשיל הישועה והטובה לאורה, אמר כל כך יהיה אורך גדול שהוא אור ה' והוא הטובה הגדולה, עד שלא יהיה נחשב אור השמש ואור הירח לכלום, והכל דרך משל, כמו שאמר: ואור החמה יהיה שבעתים.

לתפארתך -
שתתפאר בכבודו וטובו שיגדיל עמך.

[ס, כ]
לא יבא -
גם זה משל, כתרגומו:
לא תבטל עוד מלכותך ויקרך לא יעדי.

[ס, כא]
ועמך כולם צדיקים -
שיצרף אותם האל, כמו שכתוב וצרפתים כצרוף כסף והנשארים יהיו כולם צדיקים וקדושים, כמו שכתוב: והיה כל הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו וגו'.

לעולם ירשו ארץ -
שלא יגלו עוד ממנה לעולם, כי יהיו נצר מטעי שיראו במעשיהם כי אני נטעתים לא כבראשונה שנאמר עליהם: מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באושים ולא היה נראה שהיה מטע ה' אלא זמורת זר.

להתפאר -
שאתפאר בהם נקרא להם עם ה' כמו שאמר: ישראל אשר בך אתפאר.

[ס, כב]
הקטן -
אינו אומר על גוף אחד כי מה עניין קטן וצעיר, אלא רוצה לומר השבט והמשפחה, הקטן מהם יהיה לאלף פעמים ממה שהוא עתה, וכפל הענין במ"ש כמנהג, ואמר הצעיר לגוי עצום.

אני ה' בעתה אחישנה -
זאת הטובה שאני מבטיחם אני ה' אעשנה שהיכולת בידי.

ואמר בעתה ואמר אחישנה –
אמרו רז"ל:
זכו – אחישנה, לא זכו - בעתה.

ויש לפרש
כשיגיע עתה אחישנה, לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת החל הישועה עד כלותה,

ויונתן תרגם:

אנא השם בזמנה אייתינה.


הפרק הבא    הפרק הקודם