רשי, ישעיהו פרק ס


פרק ס, ד
על צד תאמנה. על גססין, כסלים של מלכים תהיינה אמונות.

פרק ס, ה

אז תראי ונהרת. בכן תחזין ותנהרין. ופחד ורחב לבבך. ויתמה וירחב לבך. כי יהפך עליך המון ים. ארי יתחלף ליך עותר מערבא. חיל גוים. נכסי עממיא.

פרק ס, ו

שפעת. רוב. בכרי מדין. הוגני מדין הם גמלים בחורים וכן בכרה קלה (ירמיה ב). ועיפה. גם הם מבני מדין עיפה ועפר (בראשית כה).

פרק ס, ז

אילי נביות. דכרי נביות.

פרק ס, ט

בראשונה. כמו כבראשונה בימי שלמה, כענין שנאמר (מלכים א י) כי אני תרשיש למלך בים וגו' אחת לשלש שנים תבא אני תרשיש וגו', תרשיש שם הים. לשם ה' אלהיך. שנקרא עליך כי ישמעו שמעו ושם גבורתו ויבואו. כי פארך. נתן לך פאר.

פרק ס, י

וברצוני. וברצותי לך אומונ"א פיימנ"ט בלע"ז.

פרק ס, יא

ופתחו שעריך תמיד. לשון פתוח ממשקולת לשון כבד ע"ש שפתיחתן פתיחת עולם פתיחת תמיד, כמו שבר מלשון שבירה כך מלשון פתיחה טי"ש אובירט"ש בלע"ז.

פרק ס, יג

ברוש תדהר ותאשור. מיני עצי יער לבנון.

פרק ס, יד

ציון קדוש ישראל. ציון דאיתרעי בה קדישא דישראל ציון של קדוש ישראל.

פרק ס, טז

ושד מלכים. לשון שדים ותינקי יורה עליו.

פרק ס, יז

תחת הנחשת. שנטלו ממך. ושמתי פקודתך שלום. ואישוי פרנסך שלם ושלטוניך בזכו. פקודתך. פקידים שלך, ורבותינו אמרו הפקודים שבאו עליך בגלותך והנוגשים שדחקוך, יהיו לך לשלום ולצדקה.

פרק ס, יט

לא יהיה לך עוד. לא תצטרכי לאור השמש.

פרק ס, כ

לא יאסף. לשון אספו נגהם (יואל ב) הכניסו אורם.

פרק ס, כא

להתפאר. שאהיה מתפאר בם פרוונטי"ר בלע"ז.

פרק ס, כב

בעתה אחישנה. זכו אחישנה לא זכו בעתה.

הפרק הבא    הפרק הקודם