רשי, ישעיהו פרק סב


פרק סב, א
למען ציון. אעשה ולא אחשה על מה שעשו לה. לא אשקוט. לא יהא שלום לפני עד יצא כנוגה צדקה.

פרק סב, ב

יקבנו. יפרשנו.

פרק סב, ד

בעולה. מיושבת.

פרק סב, ה

כי יבעל וגו'. ארי כמה דמתותב עולם עם בתולתא כן יתיתבין בגוייכי בנייכי.

פרק סב, ו

על חומותיך ירושלים. רבותינו דרשוהו כמשמעו מלאכים המזכירים את ה' על חורבנה לבנותה מאי אמרי אתה תקום תרחם ציון (תהלים קב) כי בחר ה' בציון (שם קלב) כדאיתא במסכת מנחות ויונתן תרגם: חומותיך אבות הראשונים המגינים עלינו כחומה. הפקדתי שומרים. לכתוב ספר זכרונות שלא ישתכח זכותם מלפני. לא יחשו. מלהזכיר זכותם לפני. המזכירים את ה'. את זכות האבות. אל דמי לכם. אל תחרישו.

פרק סב, ט

יאכלוהו. מוסב על דגנך. ישתוהו. מוסב על תירושך. עברו עברו בשערים. אמר נביא עברו ותובו בתרעיא אפנו לבא דעמא לאורח תקנא.

פרק סב, י

סלו סלו המסלה. כבשו הדרך בטי"ץ נוקמי"ץ בלע"ז סולו לשון מסלה הוא. סקלו מאבן. סקלו המסילה והשליכו אבני מכשול לצדדין. מאבן. מהיות שם אבן וכנגד יצר הרע הוא אומר, ויש עוד לפותרו על תיקון הדרכים לקבוץ הגליות. סקלו. אישפירייא"ן בלע"ז. הרימו נס. כלונס פירק"א בלע"ז אות הוא שיקבצו אלי ויביאו לי את הגולים אצלם.

פרק סב, יא

הנה שכרו. שמוכן לתת לעבדיו מוכן אתו. ופעולתו. שכר הפעולה שפעלו עמו לפניו הוא מוכן לתת.

הפרק הבא    הפרק הקודם