ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק סב


המשך סימן תקו
וקורא לך שם חדש =
עתידה כנסת ישראל שתאמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם, הרי עדי קיימים, שנאמר: העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ.
א"ל: הריני מעבירם, שנאמר: כי הנני בורא שמים חדשים וגו'.
אומרת לפניו: רבש"ע, הרי שמי קיים!
א"ל: הריני מעבירו, שנאמר: וקורא לך שם חדש.
אומרת לפניו: הרי שמי קרוי על שם הבעלים!
א"ל: הריני מעבירן, שנאמר: והסירותי את שמות הבעלים מפיה.
אומרת: אעפ"כ בני ביתי מזכירין אותן!
א"ל: ולא יזכרו עוד בשמם.
א"ל: רואה אני מקומות שקלקלתי ובושתי, שנאמר: ראי דרכך בגיא.
א"ל: הריני מעבירן, שנאמר: כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו.

כי יבעל בחור בתולה -
מאי משמע דהאי בית הבעל לישנא דמתיבותא הוא?
דכתיב: כי יבעל בחור בתולה.
ומתרגמינן:
כמא דמיתותב עולם על בתולתא יתיתיבון בגויך בניך.

ומשוש חתן על כלה -
תאני אבימי בריה דר' אבהו:
ימות המשיח לישראל שבעת אלפים שנה, שנאמר: ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך.

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם -
מאי אמרי?
אמר רבא:
אתה תקום תרחם ציון וגו'.

רב נחמן אמר:
בונה ירושלים ה'.

ומעיקרא מאי הוו אמרי?
כי בחר ה' בציון אוה למושב לו.

נשבע ה' בימינו -
אמר רבין בר אדא א"ר יצחק:
מנין שהקב"ה מניח תפילין?
שנאמר: נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו - ואין ימינו אלא תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו.

עוזו -
זה תפילין, שנאמר: ה' עוז לעמו יתן.

ומנין שהתפילין עוז הם לישראל?
דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך.

ותניא, ר"א הגדול אמר:
אלו תפילין שבראש.

א"ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין:
תפילין דמרי עלמא מאי כתיב בהו?
מי כעמך ישראל.

ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראל?
אמר ליה: אין, דכתיב: את ה' האמרת היום וה' האמירך היום.
אמר להם הקב"ה לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, דכתיב: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד - ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי:
תינח בחד ביתא, בשאר בתי מאי.
אמר ליה: כי מי גוי גדול,
ומי גוי גדול,
אשריך ישראל מי כמוך,
או הנסה אלוהים,
ולתתך עליון,

אי הכי נפישי להו?
אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול בחד ביתא.
אשריך ישראל, או הנסה אלהים בחד ביתא.
ולתתך עליון בחד ביתא.
וכולהו כתיבי באדרעיה.

תניא:
מנין לאומר ימין שהיא שבועה?
שנאמר: נשבע ה' בימינו.

ומנין לאומר שמאל שהיא שבועה?
שנאמר: ובזרוע עוזו.
וכן הוא אומר: וירם ימינו ושמאלו אל שמים וישבע בחי העולם.

סולו סולו המסילה -
אומרים ישראל לפני הקב"ה: אתה יודע כחו של יצר הרע שהוא קשה.
אומר להם הקב"ה: היו מסקלין אותו בעוה"ז קימעא קימעא, שנאמר: סולו סולו המסלה - סקלו מאבן ולעוה"ב אני עוקרו, שנאמר: והסירותי את לב האבן.

אמרו לבת ציון הנה ישעך בא -
(כתוב ברמז תקע"ז).


הפרק הבא    הפרק הקודם