ילקוט שמעוני, ישעיהו פרק סד


המשך סימן תקח
כקדוח אש המסים -
רבי ברכיה ורבי אבינא בשם רבי אבא בר כהנא:
בא מעשה בראשית ללמד על מתן תורה ונמצאת למד הימנה.

כקדוח אש המסים -
המסיו אימתי חצה אש בין העליונים ובין התחתונים לא במתן תורה?!
כך היא בברייתו של עולם.

דבר אחר:
כקדוח אש המסים -
דור המבול שהיו חומסים נדונו באש, דכתיב: כי מלאה הארץ חמס.
וכתיב: אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש.

עין לא ראתה אלוהים זולתך -
א"ר חייא בר אבא אר"י:
כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו, אבל ת"ח עצמו - עין לא ראתה וגו'.

ואמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן:
כל הנביאים כלן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעוה"ב - עין לא ראתה וגו'.

ופליגא דשמואל דאמר שמואל:
אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, שנאמר: כי לא יחדל אביון מקרב הארץ.

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן :
כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה (כתוב למעלה ברמז ת"צ).

אמר רבי אחא:
כל הברכות והטובות והנחמות שראו הנביאים לא לחנם הרשם הקב"ה לפרסמן, אלא כדי שייגעו ישראל בתורה ויקבלו שכר.
שמא תאמר כולו ראו?
ת"ל: עין לא ראתה אלוהים זולתך - ואי אפשר לומר שלא ראו אלא מקצת, דכתיב: כי לא יעשה ה' אלוהים דבר וגו'.

וכיצד ראו?

רבי ברכיה אמר:
כמין סדקא דחבית.

ר' חייא אמר:
כסידקו של פתח.

ורבי אמר:
סעודה ראו ומתן שכר לא ראו.

ר' יוסי אמר:
לא סעודה ולא מתן שכר ראו.

מאי עין לא ראתה?
א"ר יהושע בן לוי:
זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.

ר' שמואל בר נחמני:
זה עדן שלא שלטה בו עין בריה.
אי הכי אדם היכן היה?
בגן.

שמא תאמר גן זה עדן?
ת"ל: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן - גן לחוד ועדן לחוד.

וכבגד עדים -
(כתוב ברמז תצ"ח):

הפרק הבא    הפרק הקודם