רשי, ירמיהו פרק יפרק י, ב

אל דרך הגוים אל תלמדו. ואז מאותות השמים אל תחתו, מחמה לוקה וממאורות לוקין.

פרק י, ג

חרש. אומן. מעצד. דולדוייר"א בלע"ז.

פרק י, ד

מסמרות. קלי"ש בלע"ז. ובמקבות. קורנס מרטי"ל בלע"ז. יפיק. יכרע ברכיו לשון פוקה (שמואל א כה) ופיק ברכים (נחום ב).

פרק י, ה

כתומר מקשה. מקיש אותם בקורנס עד שזוקף לו קומה כדקל. אל תיראו מהם. אם תפרשו מהם כי לא ירעו לכם. וגם היטיב אין אותם. אם תעבדום, היטיב כמו להיטיב.

פרק י, ז

לך יאתה. לך נאה.

פרק י, ח

ובאחת יבערו. עכו"ם ומה היא האחת מוסר הבלים של עץ שלהם ויתייסרו עליו, יבערו לשון שטות וכן ויכסלו.

פרק י, ט

מרוקע. מרודד.

פרק י, י

וה' אלהים אמת. למה כי הוא אלהים חיים ומלך עולם, לכך יכול לאמת דבריו אבל בשר ודם אומר לעשות ומת או תשש כחו או יורד מנכסיו ואין בידו לקיים.

פרק י, יא

כדנה תאמרון. אגרת היא ששלח ירמיה ליכניה וגלותו בגולה להשיב לכשדים ארמית תשובה אם אומרין להם לעבוד עכו"ם.

פרק י, יב

נטה. טינדי"ש בלע"ז.

פרק י, יג

לקול תתו. בעת בא קול שהוא נותן המון מים בשמים. נשיאים. עננים. ברקים. פלנדורי"ש בלע"ז.

פרק י, יד

נבער. לשון איש בער (תהלים צב) וכן נבערו הרועים (כאן). נסכו. לשון מסכה.

פרק י, טו

בעת פקודתם. כשאפקד עליהם.

פרק י, יז

אספי מארץ כנעתך. החביאו כנושי מארעא סחורתיך כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יא). ומנחם פירש כנעתך לשון הכנעה ושפלות ואספי לשון שחייה שחי והשפילי יותר משפלות ארץ את הכנעתך את ירושלים היושבת עתה במצור.

פרק י, יח

קולע. כזה שהוא זורק אבן בקלע. למען. אשר ימצאו שכר פעולתם.

פרק י, יט

נחלה. לשון חולי. ואשאנו. תרגם יונתן: ואסובריניה אשופרילו"י בלע"ז.

פרק י, כ

יצאוני. יצאו ממני ירושלים אומרת כן.

פרק י, כא

הרועים. המלכים. לא השכילו. לא הצליחו במלכותם כמו בכל אשר יפנה ישכיל (משלי יז). מרעיתם. צאן מרעיתם.

פרק י, כג

לא לאדם דרכו. כי יצר הרע שבראת בו מטהו מן הדרך. דבר אחר: ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו אין ביד כל אדם כח להצליח דרכו, ואם לא על פיך אין כח ביד אויב להחריב ביתך.

פרק י, כד

אך במשפט. ביסורין. במשפט. יושטיצ"א בלע"ז. אך במשפט. תרגם יונתן: ברם בדין חשוך. אל באפך. פן תהא כלייה.

פרק י, כה

אכלו. דיורידנו"ש בלע"ז וכן ואכלוהו.

הפרק הבא    הפרק הקודם