רשי, ירמיהו פרק יגפרק יג, א

אזור. פורצונ"ט בלע"ז. ובמים לא תביאהו. לכבסו כשיהא מלא זיעה כדי שימהר לירקב.

פרק יג, ז

לא יצלח לכל. אינו ראוי לכלום.

פרק יג, י

ויהי כאזור הזה. גאונם יהיה כאזור הזה הנרקב.

פרק יג, יב

נבל. כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין.

פרק יג, יד

ונפצתים איש אל אחיו. אכה זה על זה עד שישברו חתיכות דקות, כמו ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב) ונפץ את עולליך (שם קלז) וכן כל ניפוץ שבמקרא. והאבות והבנים. אנפץ זה אצל זה.

פרק יג, טז

יתנגפו. יכשלו אצופי"ר בלע"ז. הרי נשף. הרי חשך בלכתם בגולה. ושית לערפל. כמו ולשית את האור לערפל.

פרק יג, יז

מפני גוה. מפני גדולה שלכם שתתבטל. דבר אחר: מפני גאותה של מלכות שמים שתנתן לאלילים של כשדים.

פרק יג, יח

למלך ולגבירה. יהויכין ואמו. ירד מראשותיכם. וושטריקאי"ץ בלע"ז עלייתכם, כמו שנאמר (מלכים ב כח) ויצא אליו יהויכין הוא ואמו ועבדיו וכולם הוליכם בגולה.

פרק יג, יט

ערי הנגב סגרו. לפני הבאין עליהם מן הצפון ערי א"י סגורות מאימת נבוכדנצר. הגלת שלומים. לא ילחם יהויכין כי לשלום יצא ויגלהו, לשון אחר: שלומים גרדונאמינ"ץ בלע"ז כלומר תשלום עוונם, וכן תרגם יונתן: איתקבלו תושלמת חוביהון.

פרק יג, כ

שאו עיניכם וראו. את הבאים עליכם מצפון. איה העדר נתן לך. אחר שיגלו יאמר לירושלים כן.

פרק יג, כא

מה תאמרי כי יפקוד. הקב"ה עליך. למדת אותם עליך אלופים לראש. שלחתם אליהם מלאכים לכשדיים להביא משם עכו"ם שלהם לעבדם, כמו שכתוב (ביחזקאל כג) ותעגבה עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה. דבר אחר: למדת אותם עליך אלופים חזקיהו שהראה לשלוחי מרודך בלאדן את כל בית נכאתה (ישעי' לט).

פרק יג, כב

שוליך. שיפולי הבגדים טי"ש אורלא"ש בלע"ז כשמפשיטין את האשה דרך בזיון מהפכין חלוקה מלמטה למעלה. נחמסו עקביך. נגזרו דרכיך, נחמסו כמו ויחמס כגן שוכו (איכה ב). עקביך. טרצי"ש בלע"ז פסקו עוברי דרכים.

פרק יג, כג

כושי. שם אדם שחור וקורין מא"ר בלע"ז. ונמר. ליאפר"ט בלע"ז. חברבורותיו. הנמר מנומר הוא והם החברבורות טק"ש בלע"ז ואי אפשר שיהפכו. הרע. כמו להרע.

פרק יג, כה

מנת מדיך. חלק מדותיך מדה כנגד מדה.

פרק יג, כו

חשפתי שוליך. גיליתי שיפולי בגדיך להפכם על פניך.

פרק יג, כז

מצהלותיך. כצהלת סוסים נואפים. אחרי מתי. תטהרי עוד.

הפרק הבא    הפרק הקודם