רשי, ירמיהו פרק כופרק כו, א

בראשית ממלכות. פרשה זו תחתונה קדמה לעליונה ארבע שנים.

פרק כו, י

וישמעו שרי יהודה. שתפשו נביאי השקר והכהנים את ירמיהו. בפתח שער ה' החדש. אחרים הגיהו כשגלה יהויכין וקצת כל בית אלהינו עמו שברו חילו של נבוכדנצר שער המזרחי וחזר צדקיהו ותקנו וחדשו לכך נקרא חדש.

פרק כו, יח

מיכה המורשתי. דמן מרישה. עיים. גלים.

פרק כו, יט

ויחל. לשון תפלה. ואנחנו עושים רעה גדולה. אם נהרוג אותו.

פרק כו, כ

וגם איש היה מתנבא. מי שאמר זו לא אמר זו עד כאן דברי צדיקים, ועמדו רשעים שהיו שם ואמרו גם איש מתנבא וגו', כשם שאוריה נהרג יהרג ירמיה כך מפורש בספרי.


הפרק הבא    הפרק הקודם