רשי, ירמיהו פרק כזפרק כז, א

בראשית ממלכת יהויקים. שלש שנים לפני שמלך נבוכדנצר נתנבא עליו שימלוך.

פרק כז, ב

מוסרות. הם רצועות העול שקורין קיינגל"ש.

פרק כז, ג

ושלחתם אל מלך אדום. בימי צדקיהו בשנה הרביעית למלכו שעשהו נבוכדנצר שליט על חמשה מלכים. מלך אדום ומלך מואב ומלך בני עמון וגו'. אלו חמשה מלכים נתן נבוכדנצר תחת ידו של צדקיהו. חמש עשרה שנה היו על צוארו משנה אחת ליהויקים עד השנה הרביעית לצדקיהו ששברם הימנו חנניה בן עזור.

פרק כז, ו

עבדי. שיעשה רצוני לפרע משונאי.

פרק כז, ז

ואת בנו. אויל מרודך. ואת בן בנו. בלשאצר. עד בא עת ארצו. שיבואו דריוש המדי וכורש ויהרגו את בלשאצר.

פרק כז, יב

ואל צדקיהו מלך יהודה דברתי וגו'. כל זה אמר ירמיהו אל שלוחי המלכים.

פרק כז, טז

הנה כלי בית ה'. שגלו עם יכניה.

פרק כז, יט

המכונות. תרגם יונתן: בסיסיא כמו את הכיור ואת כנו (שמות לה).

פרק כז, כ

בגלותו. כמו בהגלותו. חורי. כמו שרי.

פרק כז, כב

עד יום פקדי אותם. בימי כורש כמו שמפורש בספר עזרא.

הפרק הבא    הפרק הקודם