רשי, ירמיהו פרק לגפרק לג, א

עצור. בבית הכלא.

פרק לג, ב

כה אמר ה' עושה. העושה זאת.

פרק לג, ג

קרא אלי ואענך. להודיעך העתידות. ונצורות. שמורות בלבי לעשותם.

פרק לג, ד

הנתוצים אל הסוללות. לעשות מהם סוללות תלים שצבורים למעלה אשר בונים בני העיר לעלות אל הסוללות, להלחם מעליהם עם הכשדים. ואל החרב. לתקפא שורא מן קדם דקטלין בחרבא.

פרק לג, ה

ולמלאם את פגרי האדם. ואת הבתים אשר נתצו עושים קברות לפגרים שנהרגים בתוך העיר. ואשר הסתרתי וגו'. כה אמר ה' הנני מעלה לה וגו'.

פרק לג, ו

עתרת שלום. ברכת שלום שלו"ד בלע"ז.

פרק לג, יב

נוה רועים. מדור רועים.

פרק לג, יג

עוד תעבורנה הצאן וגו'. יצאו ויבאו ישראל ע"י מנהיג הולך בראשם.

פרק לג, יז

לא יכרת. כריתות עולם אלא אם יפרק סופו לחזור.

פרק לג, יח

כל הימים. לא יכרת להם זרע הראוי להעלות עולה ולהקטיר מנחה.

פרק לג, כ

אם תפרו את בריתי היום. אם תוכלו להפר את בריתי אשר כרתי את היום ואת הלילה, להיותם בעתם אשר כרתי לנח ובניו ויום ולילה לא ישבותו.

פרק לג, כד

שתי המשפחות. המלכות והכהונה. ואת עמי ינאצון. ובדברים האלה הם גורמים לעמי לנאץ מהיות גוי לי. לפניהם. לפני דבריהם אלה שמלמדין אותן לומר לא ישוב הקב"ה מחרונו עוד, ולא תועיל לכם תשובה.

פרק לג, כה

אם לא בריתי וגו'. אי אפשר שלא יתקיים הברית שכרתי ליום ולילה להיות בעתם, ואי אפשר לחוקות שמים וארץ ליבטל כאלו לא שמתים גם זרע יעקב וגו'. ורבותינו דרשוהו לענין ברית התורה ללמוד מכאן,, שבשביל התורה נבראו שמים וארץ אך אין המדרש מיושב על סדר המקראות.


הפרק הבא    הפרק הקודם