רד"ק לירמיה פרק לז

[לז, א]
וימלך מלך -
לפי שמלכות יהויכין לא עמדה אלא ג' חדשים אמר וימלך מלך, כי יהויכין לא נחשב למלך.

[לז, ד]
בית הכליא -
כתיב ביו"ד וקריא הכלוא בוי"ו והוא בית האסורים, כי במלוך צדקיהו צוה להוציאו משם ולא נתנו אותו שם עד שתפשו יראייה.

[לז, ה]
יצא ממצרים -
לעזור אל צדקיהו, כי צדקיהו מרד במלך בבל אשר השביעו באלהים כשהמליכו ומרד בו ושלח למלך מצרים לעזרו, וכששלח שם מלך בבל חילו מפני שמרד בו, יצא חיל פרעה ממצרים.

[לז, יב]
לחלק משם בתוך העם -
כמו להחליק חסר ה"א הפעלה והוטלה תנועה תחת הלמ"ד וכן לשמיד מעוזניה והדומים להם ופירש לחליק - להחליק עצמו משם שהיה בתוך העם והיה ירא שמא יתנוהו לבית הכלא, לפי שאמר כי אם הכיתם את כל חיל כשדים וגומר.

וענין לחליק - לשון השמטה שהוא קרוב לענין חלקלקות, כלומר היה רוצה להיות נשמט משם.

ויונתן תירגם:
לפלגא אחסנתא דאית ליה תמן בגו עמא,

ובדרש:
ליטול חלק עם הכהנים שהיו בענתות.

[לז, יג]
בשער בנימין -
שער משערי ירושלם היה נקרא שער בנימן לפי שהיה בחלקו של בנימן, או שהיה מוצא השער דרך ארץ בנימן.

ושם בעל פקידות -
בעל מנוי שמנו אותו באותו השער, כי היו אנשים ממונים לשמור שלא יצא אדם משם אל הכשדים.

ושמו יראייה -
בזה השער יראייה בב' יודין, הראשונה נקראת והשנית אינה נקראת וכן מחוייאל ילד את מתושאל וכן יששכר לקריאת בן אשר.

ובדרש:
כי זה חנניה בן עזור ובשביל שהכחישו ירמיהו בנבואתו ונבא לו במיתה צוה את בנו, שאם יוכל להכשיל את ירמיהו יעשה וכן שלמיה בנו צוה ליראייה בנו ועכשיו כשמצא לו עילה תפשו.

אל הכשדים אתה נופל -
רוצה לומר מתחבר ונשמע אליהם.

וכן תירגם יונתן:
משתמע ומענין זה וממנשה נפלו על דוד לכו ונפלה אל מחנה ארם.

[לז, יד]
אינני נופל על הכשדים -
זה על והראשון אל וסימן ואל על יקראוהו.

[לז, טו]
בית האסור -
בשקל אבוס בעליו.

[לז, טז]
ואל החניות -
תרגם יונתן:
ולגיו מן חנוותא,
כלומר בית האסור היה לפנים מן החניות שהיו שם לפני בית האסורים.

[לז, יט]
ואיה נביאכם -
ואין כתיב, רוצה לומר אין הדבר שהבטחתם בו מפי נביאכם.

מחוץ האופים -
משוק הנחתומים.

ובמדרש:
שהיו נותנים לו פת קיבר שהיא נמכרת חוץ לפלטרא פירוש פת קיבר פת סובין.


הפרק הבא    הפרק הקודם