רד"ק לירמיה פרק לט

[לט, ג]
וישבו בשער התוך -
שער שהיה בין שני שערים.
או פירש שער החומה התיכונה.

ורז"ל פירשו:
שהוא שער בעזרה והיה מזרחי ושבעה שמות נקראו לו ונקרא שער התוך שהיה בין שני שערים.

והנכון: שהיה משערי ירושלים, שנאמר ויבאו וישבו בכניסתם בעיר אחר שהבקעה העיר ישבו בשער התוך, וזהו שנבא ירמיהו ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם.

נרגל -
מלה חדא:

שראצר -
מלה חדא.

סמגר-נבו -
מלה חדא.

ויש ספרים שכתוב: סמגר נבו תרתין מלין מקף ביניהם.
ויש ספרים: נבו בשורק.

שרסכים -
מלה חדא וכתוב בשי"ן ובמ"ם.

רב סריס -
תרין מלין.

רב מג -
תרתין מלין ומה שזכר נרגל שראצר פעם אחרת, אולי אחרים היו שמם כשמם.

[לט, ד]
דרך גן המלך -
דרשו בו:
כי מערה אחת היתה מביתו עד ערבות יריחו ודרך המערה ברח שלא ראו אותו וזימן הקדוש ברוך הוא צבי אחד וראוהו חיל כשדים ורדפו אחריו והצבי הלך אל המערה והם אחריו, כשהיו על פתח המערה ראו צדקיהו יוצא מן המערה ולקחו אותו.

[לט, ה]
ויעלהו אל נבוכדנצר רבלתה -
והלא בא נבוכדנצר ירושלם?!
אלא שארכו ימי המצור והלך לו נבוכדנצר.

וידבר אתו משפטים -
על שמרד בו והפר בריתו ועבר על שבועת ה' אשר השביעו באלהים.

[לט, ו]
ואת כל חורי יהודה -
קציני יהודה ושריו.

[לט, ז]
בנחשתים -
שלשלאות של ברזל והם בלשון שנים, לפי שהם לשתי הרגלים ובלשון נחשת, כי מנחשת היו או מן ברזל חזק הנקרא נחושה.

לביא אתו בבלה -
כמו להביא וכן מהחל התרומה לביא בית ה'.

[לט, ח]
ואת בית העם -
כמו בתי העם דרך כלל.

ובדרש:
ואת בית העם - זה בית הכנסת.

[לט, ט]
נבוזראדן -
מלה חדא, וכן כל נבוכדנצר ונבוכדראצר מלה חדא.

[לט, י]
כרמים ויגבים -
שדות וכן נקראו עובדי השדות יוגבים לכורמים וליוגבים.

וכן תירגם יונתן:
למהוי מפלחין בחקלין ובכרמין.

[לט, יב]
מאומה רע -
בדגש הרי"ש שום רע בעולם לא תעשה לו, שאם יהיה רע בעיניו בואו בבלה לא תביאהו שם, ואם רע בעיניו השארו, עם דלת העם אל תשאירהו.

כי אם כאשר ידבר -
אם כתוב ולא קרי.

[לט, יג]
ונבושזבן -
בנו"ן זעירא והוא אחד מן שלשה נוני"ן זעירין.

רבי מלך בבל -
כמו על כל רב ביתו.

[לט, יד]
וישלחו ויקחו את ירמיהו -
זה הפסוק הוא ספור מה עשו בסוף הענין, כי קודם שנתנו אותו אל גדליהו דבר עמו נבוזראדן שמצאו בתוך הגלות אסור בזיקים כשאר הגולים שאסרום הכשדים שנכנסו בעיר, והם לא היו יודעים דבר בירמיהו מה צוה עליו נבוכדנצר, כי לנבוזראדן צוה.

ומה שאמר: מחצר המטרה - רוצה לומר כי משם לקחו אותו השבים כי שם היה עד יום שנלכדה ירושלם כמו שכתוב למעלה, ואמר על ירמיהו שלקחו אותו השבים מחצר המטרה והוליכוהו עם שאר הגולים ונתנו אותו אל גדליהו נבוזראדן ושאר רבי המלך.

להוצאהו אל הבית -
אל הבית שהיה שם גדליהו וכן עשה.

וישב בתוך העם -
כמו שנאמר בסוף הענין: וישב אתו בתוך העם.

[לט, טז]
הנני מבי -
חסר אל"ף למ"ד הפעל.

והיו לפניך ביום ההוא -
דברים שגזרתי על העיר יהיו לפניך שתראה אותם, כלומר שלא תפחד שימיתוך השרים טרם כבוש העיר, לפי שעשית בירמיהו כנגד רצונם ואתה בעבור שבטחת בי ואתה אחד והשרים רבים ועשית כנגדם, תמלט מחרב והם ימותו בחרב, אף על פי שאתה מבני ביתו של צדקיהו והם שיברחו עמו ימותו בחרב, ואתה תמלט ותראה כבוש העיר ותראה שיתקיימו דברי בעיר זהו שאמר והיו לפניך - כלומר תראה ולא תפחד שתמות בחרב והיתה לך נפשך לשלל.


הפרק הבא    הפרק הקודם