רשי, ירמיהו פרק לטפרק לט, ג

ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך וגו'. מגיד שנתקיימה כאן נבואה עליונה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים וגו' (לעיל א). בשער התוך. בתרעא מציעתא שער העזרה שער ניקנור המזרחי והוא בין שער עזרת נשים ובין שער ההיכל, ורבותינו אמרו שער התוך שער שמחתכין בו הלכות, עליהם הוא אומר מקום המשפט שמה הרשע (קהלת ג).

פרק לט, ד

דרך גן המלך. מערה היתה לו מביתו עד ערבות ירחו ויצא לילך דרך המערה מה עשה הקב"ה לקיים ופרשתי את רשתי עליו (יחזקאל יב), זימן צבי לפני הכשדים מהלך על גג המערה חוץ לעיר ורצו אחריו לתפשו, והוא רץ עד פתח המערה וראו את צדקיהו יוצא מן המערה.

פרק לט, ה

וידבר אתו משפטים. למה עברת על השבועה.

פרק לט, ו

ואת כל חורי יהודה. אלו הסנהדרין על שהתירו לו את שבועתו, החטא היה בעיני האלהים שהתירו השבועה.

פרק לט, ח

ואת בית העם. בתי כנסיות.

פרק לט, י

כרמים ויגבים. שדות לעבדם כל יגיבה לשון חפירה אפושי"ץ בלע"ז.

פרק לט, יג

רבי. כמו שרי.

פרק לט, יד

אל גדליהו בן אחיקם. שנפל אל הכשדים ע"פ ירמיהו וכשנלכדה העיר מינהו שליט בנשארים שם.

פרק לט, טז

והיו לפניך ביום ההוא. והיו הדברים לפניך שתראה אותם מתקיימים.

פרק לט, יז

ביד האנשים. ביד הכשדים.

הפרק הבא    הפרק הקודם