רשי, ירמיהו פרק מזפרק מז, א

אל פלשתים. על פלשתים. בטרם יכה פרעה את עזה. כשהיה נבוכדנצר צר על ירושלים בשנה העשירית לצדקיהו יצא חיל פרעה ממצרים ויעלו הכשדים מעל ירושלים, שמע פרעה ושטף את עזה ושב לארצו בסדר עולם.

פרק מז, ג

שעטת. אין לו דמיון ויונתן תרגמו מפסועית. מרעש לרכבו. מרעש אשר לרכבו. גלגליו. אופני מרכבותיו. לא הפנו אבות על בנים. להצילם.

פרק מז, ד

להכרית לצור ולצידון. פלשתים היו עוזרים אותם מאויביהם. אי כפתור. אינזל"ש בלע"ז.

פרק מז, ה

נדמתה. נחרבה. תתגודדי. תשרטי באבל ובבכי.

פרק מז, ו

חרב לה'. שהקב"ה מביא לעולם. הרגעי. לשון מרגוע.

הפרק הבא    הפרק הקודם