רשי, ירמיהו פרק נפרק נ, ב

ושאו נס. פורק"א בלע"ז סי' אסיפה הוא. בל ומרודך. שמות עבודת כוכבים של בבל.

פרק נ, ג

גוי מצפון. מדי ופרס.

פרק נ, ה

דרך הנה. דרך המקום הזה ירושלים יסבו פניהם כשתחרב בבל ויצאו מתוכה ברשיון כורש מלך פרס.

פרק נ, ו

רועיהם התעום. גדוליהם התעום מעלי. הרים שובבים. אל ההרים אל עבודת כוכבים שבהרים, שובבום אנווייזאנ"ץ בלע"ז שובבום מלכיהם, ויונתן תרגם: הרים שובבום שלטוניא בזונון.

פרק נ, ז

ומקוה אבותיהם. וסבור אבהתהון.

פרק נ, ח

נודו מתוך בבל. מעתה צאו משם. כעתודים לפני צאן. דרך העתודים ללכת לפני העדר בראש העזים.

פרק נ, ט

וערכו לה. ויסדרון עלה קרב.

פרק נ, יא

שוסי נחלתי. בוזזי נחלתי. כי תפושו. לשון שומן. כעגלה דשה. הדשה בתבואה ואוכלת תמיד.

פרק נ, יב

אמכם. כניסתכם. אחרית גוים. אתם הכשדים אם ראשיתכם גדול אחריתכם יהיה מדבר.

פרק נ, יד

ידו אליה. זרקו לה אבנים כמו וידו אבן בי (איכה ג).

פרק נ, טו

ונתנה ידה. כאדם שאין בו כח ומושיט יד לכל מי שרואה לבקש רחמים ועזרה, וכן מצרים נתנו יד (שם ה), הושטנו יד למצרים לבקש מהם עזרה. אשיותיה. חוזק יסודותיה וכן ואשיא יחיטו (עזרא ד), ובלשון משנה כגון אלו החופרים לאושין וכן והתאוששו והתחזקו. כאשר עשתה. לעיר ה'.

פרק נ, טז

כרתו זורע. שיצו מלכא מבבל ואחידו חרבא בעידן קטול.

פרק נ, יז

הראשון אכלו. שהגלה י' השבטים. עצמו. גרמו גירם עצמותיו שגמר השיריים יהודה ובנימן, עצמו דישושא"ר בלע"ז.

פרק נ, יט

ורעה הכרמל. לשון מרעה.

פרק נ, כא

מרתים. שהמרתני והרגזתני. פקוד. שם מדינה וכן פקוד ושוע וקוע (יחזקאל כג) תרגם יונתן: שם מדינות. ועשה ככל אשר צויתיך. אתה כורש ביד ישעיה הנביא (מ"ה).

פרק נ, כג

פטיש כל הארץ. שהיה מפוצץ ומכתת את הכל.

פרק נ, כד

יקשתי לך. לשון מוקש.

פרק נ, כו

באו לה מקץ. מסוף העיר התחילו בה שלא תדע ותתפש פתאום. פתחו מאבוסיה. תרגם יונתן: אבולהא שעריה ואין לו דמיון, ומנחם חברו לשון אבוס. סלוה. דושו אותה. כמו ערמים. גרנות.

פרק נ, כז

כל פריה. שריה, כן דרך הנביאים להמשיל השרים לפרים אבירים ולעתודים.

פרק נ, כט

השמיעו אל בבל רבים. לשון וישמע שאול את העם (שמואל טז) הזעיקו להאסף אל בבל מורים בחצים כמו יסובו עלי רביו (איוב טז).

פרק נ, ל

לכן. לשון שבועה.

פרק נ, לד

הרגיע את הארץ. כשתפול בבל יהי מרגוע והנחה לכל.

פרק נ, לו

אל הבדים. אל הקוסמים שלה. ונואלו. בקסמיהם ודומה לו מפר אותות בדים (ישעיה מד) וכן תרגם יונתן: על שם שבודים ואומרים דברי כזב.

פרק נ, לז

הערב. סומכוותא גרנטיא"ה בלע"ז.

פרק נ, לח

ובאימים יתהללו. ישתטו לשון אחר פורוונטרונ"ש בלע"ז וכן תרגם יונתן: משתבחין באלהי הענקים שהיו להם.

פרק נ, לט

ציים את איים. יערעון תמון בחתולין מיני חיות המצויין בחורבה.

פרק נ, מד

הנה כאריה. אשר יעלה מגאון הירדן כן יבא השודד אל נוה איתן, כך תירגם יונתן: הא מלך במשרייתיה ייסק עליהון כאריה דסלק מרום ירדנא למדנו שגאון הירדן מקום אריות הוא ואף כך תרגמו יונתן ואיך תעשה בגאון הירדן לקבל חיות ברא ברום ירדנא. כי ארגיעה. כשאביא השעה. מעליה. ממעל לה. ומי יועידני. למלחמה.

פרק נ, מה

צעירי הצאן. פרס צעיר לבני יפת.

הפרק הבא    הפרק הקודם