רד"ק לירמיה פרק נב

[נב, א]
בן עשרים ואחת שנה -
פרשה זו עד סוף הספר היא כתובה בסוף ספר מלכים ושם בארנוה גם בבנינה במלכים פירשנו ענין העמודים, ממה שכתוב הנה כי חדש דברים הנה שלא פירשה שם, וענין הרמונים גם כן מבואר שם וכן המחלוקות שבין שתי הפרשיות פירשנו שם ומה שיש לנו לפרש בפרשה זו נפרש.

[נב, יא]
בבית הפקדות -
כתיב וקרי בית.

[נב, יב]
עמד לפני מלך בבל -
שעמד ופירש נבוזראדן שעמד לפני מלך בבל, כמו שאומר במלכים עבד מלך בבל בא בירושלם ובירושלם דבק עם בא, לא עם מלך בבל.

[נב, טו]
ומדלות העם -
ואחר כן אמר ומדלות הארץ השאיר, מקצת דלת העם הגלה ומקצתם השאיר.

ואת יתר האמון -
כמו ההמון כי אותיות אהו"י מתחלפות.
וכן כתוב במלכים ההמון במלכים כתוב דלת העם וכאן דלות במסרה סי' בן המלך דל ירמיה דלות היינו דאמרי:
אנשי בתר עניא אזלא עניותא.

[נב, כ]
העמודים שנים -
אע"פ שזכר ואת עמודי הנחשת וזכר ים הנחשת זכר כמה היו, כי העמודים היו שנים והים אחד והבקר שנים עשר.

ומה שאמר אשר תחת המכונות אינו אומר כי הבקר היו תחת המכונות כי הבקר תחת הים היו, והמכונות תחת הכיורות, אלא אשר תחת אינו דבק עם המכונות, אלא ר"ל אשר תחת הים שזכר ופירוש המכונות גם כן היו תחת ולא זכר מה וקצר הענין לפי שהוא נזכר במלכים, וחסרון הזה רבים במקרא במה שיוכל האדם להבין.

ומה שאמר אשר עשה המלך שלמה, ר"ל כי לא היו שם אחרים אלא אותם הכלים שעשה בבית המקדש הם היו שם עד החורבן.

לנחשתם כל הכלים האלה -
בא הכנוי קודם הידיעה וכן ותראהו את הילד והדומים להם רבים.

[נב, כא]
קומה העמוד האחד -
כתיב קומה כמו המוכרת ואע"פ שהוא סמוך וכן כאיפה שעורים והדומים להם וקרי קומת כמשפט.

[נב, כג]
ויהיו -
תשעים וששה רוחה, מלעיל והה"א נוספת ורוח פי' עבר ופיאה כמו לכל רוח אזרם מדד את רוח הצפון והדומים להם ובספר מלכים בבנינה פירשנו הענין.

[נב, כח]
בשנת שבע -
פירשנו במלכים סוף שבע ותחלת שמנה, כי שם כתוב שמנה בשנת שמנה עשרה סוף י"ח ותחלת י"ט, כי שם כתוב י"ט.

[נב, ל]
בשנת שלש ועשרים -
כתוב בסדר עולם:
כי אז נתנה צור בידו ושטף את כל היהודים שהיו בעמון ובמואב ובסביבות א"י.

נפש שבע מאות ארבעים וחמש -
והכל ארבעת אלפים ושש מאות בין שלשת החשבונות האלה.

[נב, לא]
בעשרים וחמשה -
ובספר מלכים בעשרים ושבעה ושם פירשנו הענין.

[נב, לב]
מלכים -
כתוב וקרי המלכים.

[נב, לג]
ושנה -
כתוב בה"א ובמלכים ושנא באל"ף.

לפניו -
פירשנוהו במלכים.
וכן כל ימי חייו.


הפרק הבא    הפרק הקודם