רשי, ירמיהו פרק זפרק ז, ד

היכל ה' היכל ה' היכל ה' וגו'. תלת זימנין בשעתא אתון מתחזיין קדמוהי.

פרק ז, ט

הגנוב רצוח וגו'. בתמיה וכי אלה תעשו ויועיל ההיכל לכם.

פרק ז, יא

המערת פריצים. היה בעיניכם הבית הזה בתמיה. הנה ראיתי. שכך הוא בעיניכם.

פרק ז, יד

כאשר עשיתי לשילו. בימי עלי.

פרק ז, טו

כאשר השלכתי וגו'. עשרת השבטים.

פרק ז, יח

לעשות כוונים. דפוס הכוכב. למלכת השמים. כוכב הגדול היו קורין מלכת השמים לשון מלוכה וכן תרגם יונתן: לכוכבת שמיא.

פרק ז, כ

נתכת. יורדת ומגעת, כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט) לא מטא.

פרק ז, כא

עולותיכם. שאתם מקריבים כליל טוב לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו אותם שלמים ותאכלו הבשר שהרי אינם מקובלות לפני ולמה תפסידום.

פרק ז, כב

ביום הוציאי אותם. תחלת תנאי לא היתה אלא אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (שם יט).

פרק ז, כד

בשרירות לבם. במראה לבם לשון אשורנו (במדבר כד).

פרק ז, כה

יום השכם ושלוח. מידי יום ביום השכם ושלוח.

פרק ז, כט

גזי נזרך. תלשי שערך כמו ויגז שלוים (שם ט) ויגז את ראשו (איוב א) לשון אחר נזרך כתרך לשון גדולה, וכן תרגם יונתן: רברביך, וכן חיברו מנחם. ויטוש. ויעזוב.

פרק ז, לא

במות התופת. הוא המולך שהיה של נחשת ומסיקין אותו מתחתיו וידיו פשוטות וניסקות ונותנין את הילד על ידיו והוא נכוה ונוהם, והכומרים היו מקישין בתופים שלא ישמע האב קול הבן ויכמרו רחמיו, תופת על שם התוף. הנם. על שם נהמת הבן. לא צויתי. במצות שיקריבו בניהם לקרבן ולא דברתי לאחד מן הנביאים וכשדברתי לאברהם לשחוט את בנו לא עלתה על לבי שישחוט אלא להודיע צדקו.

פרק ז, לג

ואין מחריד. את העופות מעל הפגרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם