רשי, ירמיהו פרק חפרק ח, ב

ושטחום לשמש. והכשדים ישכנו לצור על העיר בקברי השרים שהיו נאים כפלטין. לדומן. לזבל.

פרק ח, ג

ונבחר מות מחיים. אע"פ שהם רואים את המתים נתונין בבזיון צרת החיים גדולה הימנה ויבחרו את המות.

פרק ח, ד

היפלו ולא יקומו. הטוב להם שיפילו את עצמם לנפילה שאין להם תקומה. אם ישוב ולא ישוב. לכשירצו לשוב מרעתם לא ישוב הקב"ה מגזירתו. דבר אחר: אף אם ישובו בתשובה לא תתקיים בידם כי ימהרו לשוב לרשעתם, וכן תרגם יונתן: אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון.

פרק ח, ה

משובה נצחת. משובת עולם כמו נצח. החזיקו. אחזו. בתרמית. במרמה.

פרק ח, ו

לא כן. לא בדין כמו כן בנות צלפחד (במדבר כז). כלה שב במרצתם. בדרך הראשון חוטאים וחוזרים וחוטאים, מרוצתם קורש"י בלע"ז. שוטף. אישפרידי"ץ בלע"ז.

פרק ח, ז

חסידה. ציגוניא"ה בלע"ז. מועדיה. עת עברם אל איי הים מפני הצנה ועת שובם. שמרו. המתינו. ותור וסיס ועגור. ושפנינא וכורכיא וסנוניתא, כורכיא גרוא"ה בלע"ז סנונית ארונדא"י בלע"ז.

פרק ח, ח

אכן הנה לשקר. הנה חכמתכם לשקר בכם לרפאותכם על נקלה. עשה עט שקר סופרים. נביאכם.

פרק ח, ט

הובישו חכמים. כמותכם ומה הבושת הנה בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם.

פרק ח, יא

וירפו. כמו וירפאו.

פרק ח, יב

הובישו. בושת וכלימה תבוא להם. גם בוש לא יבושו. אינם מתביישים במעשיהם הרעים לתת לב לשוב.

פרק ח, יג

אסוף אסיפם. לשון כלייה כמו אסוף אסף כל מעל פני האדמה (צפניה א). אין ענבים בגפן. לא יותר דבר. והעלה נבל. לשון כמוש פליישטי"ש בלע"ז כמו וכנובלת מתאנה (ישעיה לד) כאלה נובלת עליה (שם א). ואתן להם יעברום. כל זאת תהיה להם על כי נתתי להם חוקים ועברו עליהם.

פרק ח, יד

ונדמה שם. ונדום שם, נשב שם דומים ואבלים. מי ראש. כס דלווט ביש כרישי חיון ראש פתנים הוא ארס שבשיניו.

פרק ח, טז

מדן נשמע. על דפלחו לעגלא דבדן. נחרת סוסיו. עטישות נחיריו. מצהלות אביריו. צהלות משחק סוסיו ומצינו במקום אחר סוסים נקראים אבירים מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה) לשון סוס דוהר (נחום ג), ויונתן תרגם: מקל פסיעות גברוהי.

פרק ח, יז

נחשים צפעונים. לסוף שבעים שנה נעשה צפע ואוטם אזנו שלא ישמע לקול חבר המלחשו, שנאמר כמו פתן חרש יאטם אזנו (תהלים נח) הוא שנאמר אשר אין להם לחש.

פרק ח, יח

מבליגיתי עלי יגון. כמו הבלגתי ושם דבר הוא מישאיטינמנ"ץ בלע"ז כלומר אם אמרתי אבליגה ואתאפק עלי יגוני. עלי לבי דוי. מקול נבואות הנגלות אלי בפורעניות הבאות.

פרק ח, יט

הנה קול שועת בת עמי. אני שומע שסופן לצעוק בארץ מרחקים, ולמה כל זאת, הלא ה' בציון ואם ישובו אליו ימצא להם.

פרק ח, כ

עבר קציר כלה קיץ. צפינו לעזרת מצרים ולא באה, אמרנו יעבור הקציר ויהיו פנויין ויבאו והנה עבר זמן הקציר באייר וזמן הקיץ בתמוז ולא באו.

פרק ח, כא

קדרתי. לשון שחרות ואופל. שמה. תמהון. החזיקתני. אחזתני.

פרק ח, כב

הצרי אין בגלעד. שהצרי בא משם כמו שנאמר עלי גלעד וקחי צרי (לקמן מה) כלומר וכי לא היו להם אנשים צדיקים ממי ללמוד ויטיבו דרכיהם. ארוכת. רפואת אינפלאשטר"א בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם