ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק יב


המשך סימן שנא
ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה -
אמר רמי אמר רב:
זה חמת נר קערה ושטיח.

בחוסר כל -
אמר רבא:
בלא שולחן.

רב חסדא אמר:
בלא אשה.

רב ששת אמר:
בלא שמש.

ר' נחמן אמר:
בלא דעת.

תאנא:
בלא מלח בלא רבב.

אמר אביי:
נקטינן אין עני אלא בלא דעת.

במערבא אמרי:
דדא ביה, כלא ביה ודלא דא ביה מה ביה?
דא קנה מה חסר. דא לא קנה מה קנה?

רבי חייא בר אבא אמר:
כלי גולה חמת וקערה ושטיח וכל אחד ואחד משמש שני דברים:
חמת - ממלאו מים ונותנו תחת ראשו.
קערה - אוכל בה ושותה בה.
שטיח - לישיבה וישן עליה.

ר' שמעון בן חלפתא אומר:
קיפה אחת של ארבע אוזנים שהיא מחזקת את כולם.
אמר הקב"ה לישראל: והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו - והם לא עשו כן, אלא כיון שגלו התחיל אחד מהם ללוש עיסתו, והיה אחד מהם חופר גומץ בארץ ולש בה עיסתו והיתה נגבלת בעפר וצרורות, וכיון שהיה נותנה לתוך פיו ולועס היו שניו קהות, לקיים מה שנאמר: ויגרס בחצץ שני.


הפרק הבא    הפרק הקודם