ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק יד


המשך סימן שנב
והנה נותרה בה פלטה -
א"ר אבא בר כהנא:
נעשה בעשרת השבטים, מה שלא נעשה בדור המבול.
כתוב בדור המבול: וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום.
ובעשרת השבטים כתיב: הוי חושבי און ופועלי רע על משכבותם הרי בלילה.
ומנין אף ביום?
ת"ל: כאור הבוקר יעשוה אותם.
לא נשתיירו בהם פליטה ואלו נשתיירו, ולא נשתיירו אלא בזכות הצדיקים והצדקניות, שהם עתידים לעמוד מהם, הדא הוא דכתיב: והנה נותרה בה פלטה המוצאים בנים ובנות.


הפרק הבא    הפרק הקודם