ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק כג


המשך סימן שסב
ושתית אותה ומצית ואת חרשיה תגרמי -
מה דרכו של חרס לאחר שנשבר?
אין לו רפואה, כך כשתפסוק הפורענות מישראל אין עתידה לחזור להם.

אבל בעובדי אלילים מהו אומר?

כוס זהב בבל ביד ה' -
מה דרכו של זהב כשנשבר?
יש לו רפואה, כך כשתפסוק הפורענות מן העו"א עתיד לחזור להם.

וקול המון שלו בה -
מלמד, שהיו עושים הומניות לע"א.

ואל אנשים וגו' מובאים סבאים -
קטיספין דחיין.

ויתנו צמידים אל ידיהן -
רבי יהודה בר' סימון אמר:
קדשים.

ואומר לבלה נאופים -
תרגם עקילס:
פלייא פורני דהיא מבליא.

ר' יהודה בר' סימון אומר:
אין לשון בלה אלא עבודת אלילים, כמה דאת אמר: ופקדתי על בל בבבל.הפרק הבא    הפרק הקודם