ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק ג


המשך סימן שמא
ואשמע אחרי קול -
א"ר פנחס הכהן בר חמא א"ר ראובן:
מהו אחרי?
אחרי שקלסתי אני וחברי שמעתי מלאכי השרת שקלסוהו ואמרו: ברוך כבוד ה' ממקומו, ואומר: ברן יחד כוכבי בקר והדר: ויריעו כל בני אלהים.

ואשב שם שבעת ימים -
(כתוב ברמז שכ"ט).

בן אדם צופה נתתיך וגו' באמרי לרשע -
הה"ד: ואשימם בראשיכם - אם שמרתם את התורה הרי ראשיכם שמורים ואם לאו, אינם שמורים.
מלמד, שאשמיהם של ישראל תלויין בראשי דייניהם.

ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו -
תנו ר' חייא:
מפרסמין את החנפים מפני חלול השם, שנאמר: ובשוב צדיק מצדקו וגו'.

ולמה הקב"ה נותן דרך רע לפניו?
בשביל לפרסם מעשיו לבריות שלא יארע בו דבר בשביל העבירות ויהיו קורים תגר, כנגד מידת הדין.
צא ולמד מדואג האדומי שהיה ראש סנהדרין, שנאמר: אביר הרועים אשר לשאול, ובשביל שהיה בו מדה של לשון הרע, פרסמו הכתוב.
וכן הוא אומר: תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל.

סימן שמב
ובשוב רשע מרשעתו -
אמר ריש לקיש:
גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות וכזכיות, שנאמר: ובשוב רשע מרשעתו ויעש משפט וצדקה (עליהם) וגו' חיה יחיה.

איני, והא א"ר שמעון בן לקיש:
גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר: כי כשלת בעונך והא עון מזיד הוא, וקא קרי ליה מכשול?!
לא קשיא כאן מאהבה, כאן מיראה.

אמר רשב"ג א"ר יונתן:
גדולה תשובה שמארכת ימיו של אדם, שנאמר: חיה יחיה.

ויאמר (ה') אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עומד -
אמר רב:
האומר לחברו נשכים ונשנה פרק אחד עליו להשכים, שנאמר: ויאמר (ה') אלי וגו' - ונדר גדול נדר לאלהי ישראל.

סימן שמג
קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך -
ולמה לא גלה לו?
כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה.

דא"ר הונא משום ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי:
הקב"ה משהא ומתלה בעיניהם של צדיקים ואח"כ מגלה להם טעמו של דבר.
כך: אל הארץ אשר אראך,
על אחד ההרים אשר אומר אליך,
וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך
ויאמר קח נא את בנך.

א"ל: אי זה בן?
א"ל: את יחידך.
א"ל: זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו!
א"ל: אשר אהבת!
א"ל: אית תחומין במעייא?
א"ל: את יצחק.
ולמה לא גלה לו מיד?
כדי לחבבו וליתן לו שכר על כל דבור ודבור ועל כל פסיעה ופסיעה.


הפרק הבא    הפרק הקודם