רשי, יחזקאל פרק לפרק ל, ב

הה. כמו אהה הה ליום העתיד לבא על אותן העכו"ם.

פרק ל, ג

עת גוים. עידן תבר עממיא.

פרק ל, ד

והיתה חלחלה בכוש. לשון רעד כשישמעו מפלת מצרים יחרדו לנפשם פן יעלה מלך בבל עליהם.

פרק ל, ה

וכל הערב. תרגם יונתן: וכל סומכוותא כל העורבים ערובת מצרים גרנטייא"ש בלע"ז. ארץ הברית. כורתי ברית למצרים לעזור לה.

פרק ל, ח

בתתי אש. חמתי כאש.

פרק ל, ט

מלאכים מלפני. גדודי גייסות הולכים בשליחותי בשיירות רבות להחריד את כוש היושבת בטח. בצים. כמו וצים מיד כתים (במדבר כד) וכן תרגמו יונתן בלגיונין.

פרק ל, יב

ונתתי יאורים. ארץ היאורים היא מצרים. ומכרתי. כתרגומו ואימסר.

פרק ל, יד

ועשיתי שפטים בנא. אלכסנדריא.

פרק ל, טז

להבקע. חומתה תבקע. צרי יומם. צרים יבאו עליה יום יום.

פרק ל, יז

והנה בשבי תלכנה. שתיהן המדינות און ופיבסת.

פרק ל, יח

חשך היום. ימנע האור. ענן יכסנה. צרה תבוא עליה ותכסנה ותחשך כיום כסוי הענן. ובנותיה. וכפרנהא.

פרק ל, כא

את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי. כבר פעם אחרת שנתתי חילו ביד נבוכדנצר בשנה הרביעית ליהויקים, כמה שנאמר בספר (ירמיה מו) למצרים על חיל פרעה נכה מלך מצרים אשר היה בכרכמיש על נהר פרת אשר הכה נבוכדנצר וגומר. והנה לא חובשה. מאותו היום והלאה, כמה שנאמר בספר (מלכים ב, כד) בסופו ולא יסף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך בבל מנהר פרת עד נחל מצרים, ובסגנון זה נתנבא ירמיה גם הוא על אותה המכה בלשון רפואה אין לה, שנאמר (ירמיה מו) עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרבית רפואות תעלה אין לך. לא חובשה. לשון קשירה שקושרין עצם הנשבר. לשום חתול. מעשה בגדים ורטייה כמו (לעיל טז) והחתל לא חתלת. לתפוש בחרב. שיהא לו עוד כח להלחם.

פרק ל, כב

ושברתי את זרועותיו. אשבור את השנית ותהיינה שתיהן שבורות, כלומר כבר לקח מלך בבל מצד הא' עוד אמסור לו יתר המלכות כולו.

פרק ל, כד

וחזקתי. לשון חוזק.

פרק ל, כה

והחזקתי. לשון אחיזה שאוחז בידו לסמיכה שלא תפול וסופו יוכיח וזרועות פרעה תפולנה שאינו אוחז בהן.

הפרק הבא    הפרק הקודם