ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק לג


המשך סימן שעג
בא אלי הפליט מירושלים -
זה מיכאל, והוא הגיד לאברהם שנשבה בן אחיו, שנאמר: ויבא הפליט ויגד לאברם העברי. ולמה נקרא שמו פליט?
אלא בשעה שהפיל הקב"ה סמאל ממקום קדושתו, אחז בכנפיו של מיכאל ופלטו הקב"ה והצילו מידו, לפיכך נקרא שמו פליט.

בן אדם יושבי החרבות על אדמת ישראל אומרים לאמר אחד היה אברהם ויירש את הארץ -ומה אברהם, שלא עבד אלא אלוה אחד ירש את הארץ, אנו שעובדין אלוהות הרבה, אינו דין שנירש הארץ!

רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר:
ומה אברהם, שלא היה לו אלא בן אחד והקריבו, ירש את הארץ, אנו שבנינו ובנותינו אנו מקריבים לאלילים, אינו דין שנירש את הארץ!

ר' נחמיה אומר:
ומה אברהם, שלא היה לו במה להתלות ירש את הארץ, אני שיש לנו במה להתלות, אינו דין שנירש את הארץ!

רבי שמעון בן יוחאי אומר:
ומה אברהם, שלא נצטווה אלא (יד) מצווה יחידה ירש את הארץ, אנו שנצטוינו מצוות הרבה אינו דין שנירש את הארץ!
ומתשובה שיחזקאל משיבו את למד:
כה אמר אדני ה' על הדם תאכלו -
זה אבר מן החי.

ועיניכם תשאו אל גלוליכם -
זה אלילים.

ודם תשפכו -
כמשמעו.

עמדתם על חרבכם -
זה הדין וגזל.

עשיתם תועבה -
זה משכב זכר.

ואיש את אשת רעהו טמאתם -
זה גליוי עריות.
ומה מצוות שנצטוו בני נח לא עשיתם, ואתם אומרים נירש את הארץ?!

הפרק הבא    הפרק הקודם