רד"ק ליחזקאל פרק לה


[לה, ב]
ויהי, בן אדם שים פניך על הר שעיר -
סמך נבואת מפלת הר שעיר לנבואת ישועת ישראל, כי בעת הישועה תהיה מפלת אדום, כמו שכתוב בנבואת עובדיה: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו.

[לה, ג]
ואמרת -
מבואר הוא.

[לה, ד]
עריך, ואתה שממה תהיה -
שיכלו עם שעיר בכל מקום שיהיו.

[לה, ה]
יען היות לך איבת עולם -
ולא פירש עם מי רוצה לומר, עם בני ישראל כמו שאמר ותגר את בני ישראל.
ופירוש ותגר – כמו: יגירוהו על ידי חרב עניין ההתכה, כי עניין הגרת הדם ממכות החרב.

בעת עון קץ -
בעת שבא קץ גלותם בעונם.

ויונתן תרגם:
בעידן תושלמת חוביהון.

[לה, ו]
לכן חי אני, כי לדם אעשך -
כלומר אתקינך ואזמינך לחרב.

ודם ירדפך -
כלומר שופכי דמים ירדפוך.

ירדפך -
שניהם הדל"ת בחטף קמץ לבן אשר ובשוא ופתח לבן נפתלי.

אם לא דם שנאת ודם ירדפך -
שנאת שופכי דמים ונשמרת מהם ועתה ירדפוך וישיגוך.

ויונתן תרגם:
אם לא דמא סניתון ואשרי דמא ירדפונך.

[לה, ז]
ונתתי, לשממה -
שם בפלס שמלה שפחה ונמשך פ"א הפעל בטעם.

[לה, ח]
ומלאתי את הריו חלליו -
ואמר גבעותיך וגיאותיך וכל אפיקיך, כי כן דרך המקרא לדבר לנכח ושלא לנכח במקום אחד כמו: שמעו עמים כולם, ואולם כולם תשובו והדומים להם רבים.

חללי -
חטוף.

[לה, ט]
שממות עולם -
נמשך פ"א הפעל בטעם.

תישבנה -
כתיב, ופירושו עניין ישוב, וקרי תשובנה, רוצה לומר לא תשובנה לקדמותן.

[לה, י]
יען אמרך את שני הגוים -
ישראל ויהודה.

ואת שתי הארצות -
ארץ יהודה ובנימין וארץ שאר השבטים, כמו שהיו חלוקות במלכות.

ואמר תהיינה על הדבק וכן גרי ביתי ואמהותי לזר תחשבוני, הנה אפי וקנאתי וחמתי נתכת ואמר אחר כך וירשנוה לשון יחידה, כי שתי הארצות אחת אלא שנחלקה המלכות אחרי דוד.

וה' שם היה -
שמע דבריהם וישיב גמולם בראשם.

[לה, יא]
לכן, ועשיתי כאפך וכקנאתך -
כמו שהיה אפך וקנאתך על ישראל, כן אעשה עמך.

אשר עשית משנאתיך בם -
משנאתיך -
כתיב ביו"ד הרבוי ובא בסימן רבוי הזכרים לבד, כמו: למען אספרה כל תהלתיך וכן ונשאו את זנותיכם בזנותיך וברעתיך והדומים להם.

ונודעתי בם כאשר אשפטך, כי בעבורם אשפטך -
ואז אהיה נודע בישראל שבחרתי בהם והם לי לעם.

ויונתן תרגם:
ואתגלי לאוטבא להון כד אתפרע מינך.

[לה, יב]
וידעת, נאצותיך -
בקמץ הנו"ן והאל"ף והוא מן הדגושים לולי האל"ף נאצה בשקל אפרה וכן פרשה ופרשת גדולת מרדכי שלא בדגש מפני הרי"ש.

לאמר שממה -
כתוב בה"א, כמו: לא שפכה וקרי בוי"ו:

[לה, יג]
ותגדילו -
שהייתם אומרים שאינני שומע דבריכם הרעים.

והעתרתם -
ענין רבוי דברים חזקים וכן ונעתרות נשיקות שונא, ועתר ענן הקטרת עולה.

וכן תירגם יונתן:
ואסגיתון עלי פתגמיכון.

[לה, יד]
כה אמר, כשמח כל הארץ -
כ"ף כשמח וכ"ף כשמחתך שני כפי הדמיון סמוכים כמו כעם ככהן, כמוך כפרעה, כמלוה כלוה והדומים להם, רוצה לומר שמחת כל הארץ על שוממותיך ושמחתך על שממות נחלת ישראל שוין, כלומר כמו ששמחת על נחלת ישראל כששממו, כן תשמח כל הארץ על שוממותיך.

[לה, טו]
כשמחתך. תהיה הר שעיר -
בא הר מכונה בלשון נקבה.
או פירושו עדת הר שעיר וכן כל אדום כלה, ר"ל עדת אדום כמו ותהי ישראל ותהי אדום.

הפרק הבא    הפרק הקודם