ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק לח


המשך סימן שעז
כה אמר אדני ה' האתה הוא אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים -
אל תקרי שָׁנִים אלא שְׁנַיִם, אלו הם שני נביאים שנתתנבאו בפרק אחד נבואה אחת, הוי אומר: אלו אלדד ומידד, וכל הנביאים נתנבאו ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו, שנאמר: מתנבאים במחנה - עדין מתנבאים והולכים.

דא"ר שמעון:
וישארו שני אנשים במחנה - במחנה נשתיירו, בשעה שאמר הקב"ה למשה: אספה לי שבעים איש, אמרו אלדד ומידד, הם אינם רואיים לאותה גדולה.
א"ל הקב"ה: הואיל ומעטתם עצמכם, הריני מוסיף גדולה על גדולתכם, שכל הנביאים נתנבאו ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו.
ומה נבואה נתנבאו?
משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ.

אבא חנן משום ר' אליעזר אומר:
על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים, עלי שליו עלי שליו.

רב נחמן אמר:
על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים, שנאמר: כה אמר אדני ה' האתה הוא אשר דברתי בימים וגו' שנים - אל תקרי שנים אלא שנים.

ביום בוא גוג על אדמת ישראל -
אר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא:
כל המקיים שלוש סעודות בשבת נצול משלש פורעניות:
מחבלו של משיח,
מדינה של גיהנם,
ממלחמת גוג ומגוג,

מחבלי של משיח,
כתיב הכא: יום.
וכתיב התם: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה'.

מדינה של גיהנם, כתיב הכא: יום.
וכתיב התם: יום עברה היום ההוא.

ממלחמת גוג ומגוג, כתיב הכא: יום.
וכתיב התם: ביום בוא גוג.

סימן שעח
ונשפטתי אתו בדבר ובדם -
א"ר שמעון בן יוחאי:
אין שמו של הקב"ה מתגדל בעולם, אלא כשהוא עושה משפט ברשעים, ואית לן קריין סגיאין: ונשפטתי אתו בדבר ובדם, ואח"כ והתגדלתי והתקדשתי.

שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב -
אחריו מהו אומר?
נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו.

ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה'.
ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים וגו'.

כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש.

אחריו מהו אומר?
אתה אל מסתתר.
ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו.
לכן הנני מודיעם בפעם הזאת וגו'.
ויגבה ה' צבאות במשפט וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם