ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק מב


המשך סימן שפ
ויוציאני אל החצר החיצונה -
עזרת נשים הייתה ארך קל"ה על רוחב קל"ה וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה של ארבעים ארבעים אמה ולא היו מקורות, וכך הם עתידים להיות, שנאמר: ויוציאני אל החצר החיצונה ויעבירני אל ארבע מקצועי החצר.
בארבע מקצועי החצר חצרות קטורות - ואין קטורות אלא שלא היו מקורות.

ומה היו משמשות?

דרומית מזרחית - היא הייתה לשכת נזירים, שהם מבשלים את שלמיהם ומגלחים את שערם ומשלחים תחת הדוד.

מזרחית צפונית -
הייתה לשכת דיר העצים, ששם כוהנים בעלי מומין מתלעין בעצים וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח.

צפונית מערבית -
היא הייתה לשכת המצורעים.

מערבית דרומית -

א"ר אליעזר בן יעקב:
שכחתי מה הייתה משמשת.

אבא שאול אומר:
שם היו נותנין שמן והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניא.

ולבשו בגדים אחרים -
ת"ר: ופשט וגו' ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן -

שומע אני כדרך שפושט ביום הכפורים בגדי קדש ולובש בגדי חול?
תלמוד לומר: ופשט ולבש בגדים אחרים.
מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, מה להלן בגדי קדש אף כאן בגדי קדש.

א"כ מה ת"ל אחרים?

פחותים מהם.

ר' אליעזר אומר:
אחרים והוציא -
לימד על כוהנים בעלי מומין שכשרים להוצאת דשן.

אמר מר:
אחרים - פחותים מהם.

כדתנא דבי רבי ישמעאל:
בגדים שבשל בהם קדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו.

הפרק הבא    הפרק הקודם