רשי, יחזקאל פרק טפרק ט, א

קרבו פקדות העיר. הקריבו את הפקודים אשר הפקדתי לשחת את העיר.

פרק ט, ב

ששה אנשים. רבותינו פרשום במסכת שבת קצף אף וחימה משחית משבר מכלה. מפצו. שהוא משבר את הכל כמו ונפץ את עולליך (תהלים קלז). וקסת הסופר. פנקס הם לוחות שמחופין בשעוה וחורתין בם בעט. אצל מזבח הנחשת. הוא מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת שעשה משה במדבר.

פרק ט, ג

מעל הכרוב. מעל הכפרת שהשכינה היתה שורה שם עד הנה והתחילה להסתלק ולצאת לחוץ מעט מעט עשר מסעות וזה מסע הראשון, (עיין עמוס ט פ' א ברש"י וצ"ע יוש"ה) מן הכרוב למפתן בית קדשי הקדשים.

פרק ט, ד

והתוית תו. ורשמת רושם. על מצחות האנשים. הצדיקים כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים.

פרק ט, ה

ולאלה אמר באזני. לששת המחבלים.

פרק ט, ו

וממקדשי תחלו. מן העומדים לפני מקדשי ורבותינו אמרו אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי מן המקודשים לי, הם אותם חקוקי התיו שהתרה בהם מלהזיקם חזר וצוה לחבלם לפי שאמרה מדת הדין לפניו מה נשתנו אלו מאלו, הרי לא מיחו בהם כדאיתא במסכת שבת.

פרק ט, ח

ונאשאר אני. ונשארתי אני.

פרק ט, ט

מלאה מטה. דין מעוקל.

הפרק הבא    הפרק הקודם