ראב"ע הושע פרק י

[י, א]
גפן בוקק -
רק אין בו כח לפרות ואין פרי.

ישוה לו -
יחשוב כי יפרה את פריו והיה שוה כגפן שהוא בוקק, כי כאשר הרביתי פריו - הרבו למזבחות.

[י, ב]
חלק -
כי אין להם חלק אחד.

עתה יאשמו -
מגזרת שממה, כמו תאשם שומרון, שהוא כמו: והאדמה לא תשם ולבם שנחלק הוא יערף מזבחותם, שהרבו כדרך וערפתו הריסות.

[י, ג]
כי -
כאשר חלק לבם לא רצו להיות עליהם מלך ולא יראו מהשם, על כן אין להם מורא והכל יעשה כרצונו.

[י, ד]
דברו, אלות שוא -
דרך זרה כאילו המלה מורכבת משם הפועל הסמוך ושאינו סמוך, או היה כן בעבור אות הגרון ומשל משפט שהוא מתוק והפך למר, כמו: ההופכים ללענה משפט והוא יפרח בראש משפטם שאינו ישר.

על תלמי -
כמו תלמיה רוה.

ושדי –
כמו: שדה והעד יעלוז שדי.

[י, ה]
לעגלות -
הם עגלי הזהב בבית אל.

יגורו -
יפחדו השוכנים בשומרון.

כי אבל עליו -
הטעם על כל עגל בבית אל כאשר תחרב.

וכמריו -
אשר עליו יגילו היום יתאבלו.

כי -
הטעם כפול.

[י, ו]
גם -
עגל שומרון.

לאשור יובל -
כי הוא זהב.

בשנה -
בתוספת הנו"ן כמו: שבענה בנים.

[י, ז]
נדמה -
ישרת בעבור אחר וכן הוא נדמה שומרון נדמה מלכה.

כקצף -
כמו: ותאנתי לקצפה.

[י, ח]
ונשמדו -
במות הבעלים בסור העגלים.

ואמרו -
אמר רבי משה:

כי אמרו דרך משל בעבור המזבחות כדרך כי היא שמעה והטעם שלא יראו עוד.
ויפת אמר:
ויאמרו עובדיהם מרוב צרתם.
[י, ט]
מימי -
יותר כמו מזקנים אתבונן, מאויבי תחכמני, ופירש: שם עמדו על חטאי דורו כאילו עמדו עם בני בנימין - הם בני עלוה כמו עולה והיתה לזעוה והיה רק זועה והיום לא יפחדו שתשיגם מלחמה כאשר השיגה את בני בנימין מהשבטים, וזה הכתב כמו כריח שדה, שטעמו: ראה ריח בני אשר ברכו ה' כריח שדה.

[י, י]
באותי ואסרם -
מגזרת מוסר והיו"ד מובלע בדגשות עי"ן הפועל, כדרך בטרם אצרך בבטן, כי אצק מים.
ופירוש: ואספו עליהם איך איסרם על ידי עמים שיתאספו עליהם.

ואסרם -
כמו יאסרו קשורים.

לשתי עונותם -
כמו: כבחצי מענה, האריכו למעניתם.

וטעם שתים, בעבור יהודה ואפרים.

[י, יא]
ואפרים -
אני למדתיו מתחילה לסבול עול מצותי.

ואני עברתי -
החוק על כל חורש שהטיבותי לצוארה והרכבתי אפרים עם יהודה יחרש.

יעקב -
יעקב כולו השדה שלו, דרך משל על התורה וצויתיה זרעו וקצרו הוא התגמול.

נירו -
להסיר הקוצים לסקל הנתיב ועת תדרשו השם, לרוות הזרע אז יבא מלקוש.

[י, יב]
ויורה צדק לכם -
כמו: יורה ומלקוש.

וכל המפרשים אומרים:
בקשו אתם תורתי - והוא יבא ויורה אתכם.

[י, יג]
חרשתם -
וכל זה עשיתם שלא סבלתם עולי, כי בטחתם בגבוריכם ובעבור זה.

[י, יד]
וקאם, כשוד שלמן -
אולי הוא שלמנאצר.

בית ארבאל -
שם מקום.

רטשה -
שם דבר אם על בנים ולהיותו מגזרת אורב, אין טעם לו.

[י, טו]
ככה -
בית אל ששם העגל שהוא ככה הרע מכל רעתם, כי רוב מלכי ישראל לא סרו מחטאת ירבעם.

וטעם בשחר –
כי יושדו בלילה ובשחר יכרת מלכם.

הפרק הבא    הפרק הקודם