רד"ק להושע פרק יב


[יב, א]
סבבוני בכחש אפרים -
אבל עתה סבבו אותי בכחש ובמרמה שעושים.
וטעם סבבוני, כי אני שוכן בקרבם והם הקיפוני סביב בית המקדש בעבודת אלוהים אחרים ולא נשארו אלא שבט יהודה בתווך,פ לפיכך אמר: ויהודה עוד רד עם אל.
וזכר אפרים, בעבור ירבעם שהיה משבט אפרים.
ובית ישראל - שאר שבטי ישראל שהיו עמו זולתי שבט יהודה ובנימין, ולא זכר בנימין כי יהודה הוא העיקר והמלך הוא משבטו.

ויהודה עוד רד עם אל -
כשהחלו אפרים ושאר השבטים לעבוד העגלים עוד משל יהודה ביראת האל ובעבודתו, כמו שאמר אביה מלך יהודה לירבעם ולישראל ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב וגו' וכל הבא למלא את ידו בפר בן בקר וגו' והיה כוהן ללא אלוהים ואנחנו ה' אלהינו ולא עזבנוהו וכהנים משרתים לה' בני אהרן וגו'.

רד -
עניין ממשלה, כמו: מדוע אמרו עמי רדנו.
ופירש רד עם אל, כמו: כי שרית עם אלוהים.
או זכר עניין הממשלה, לפי שכשהיה המלך עובד את ה' היה מוכיח את העם לעבוד אלוהים יתברך לבדו, וכשהיה המלך עובד אלוהים אחרים היה מכריח את העם לעבוד אלוהים אחרים גם כן.

ועם קדושים נאמן -
כפל הענין במלות שונות, כי קדושים במקום אל אמר לשון רבים, כמו: אלוהים קדושים הוא אמר כי נאמן היה יהודה עם האל יתברך ומחזיק בעבודתו אע"פ שאפרים היה עובד את העגלים.

ואדוני אבי ז"ל פירש:
נאמן - על אל יתברך.

ומן התימה שתירגם יונתן:
עם אל
, כמו עם אל בפתח לא ידענו אם היה קורא אותו כך שתרגם:
אסגיאו קדמי כדבין וגו'.

[יב, ב]
אפרים רועה רוח ורודף קדים -
בעבדו העגלים דומה למי שפותח פיו אל הרוח ורועה אותו, כי לא יחיה ממנו.

ורודף קדים -
כפל הענין במלות שונות.
וזכר קדים, כי היא הקשה שברוחות ומזקת לבני אדם, כן הם לא די שלא הועילה להם עבודת העגלים אלא שהזיקה להם.

כל היום כזב ושוד ירבה -
אינו חוזר בו מרשעו אלא כל הימים מרבה כזב שהיא עבודת העגלים וכן מרבה בשוד ושבר שיבא עונש בעבודתם, ועם כל זה לא יבין ולא ישיב מעבודת העגלים לעבודת האלהים יתברך אלא מה עושה כשתבא אליו צרות האויב?
כרתו ברית עם אשור לעזרם וכן עם מצרים, פעם עם זה פעם עם זה.

ושמן למצרים יובל -
שהם מובילים השמן למצרים לשחד, כי השמן בא להם למצרים ולשאר ארצות מארץ ישראל כמו שכתוב בנבואת צר: יהודה וישראל המה רוכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך. ואמר בישעיה: ותשורי למלך בשמן כי הייתה א"י ארץ זית שמן.

[יב, ג]
וריב לה' עם יהודה -
אע"פ שאמר ויהודה עוד רד עם אל אמר, אע"פ שהחזיק בעבודת האל בבית המקדש אח"כ הרעו מעלליהם כשהיו מלכיהם רעים, לפיכך אמר שיש לה' ריב ותוכחה עם יהודה ועם יעקב לפקוד עליהם כמעלליהם, שהיו מלכיהם רעים כי לא זכרו חסדי עמהם ולא עם אביהם יעקב, כי הכל בעבור זרעו והראתי עליו אות שיהיה לזרעו אחריו אם יתנו לבם אלי וידעו כי בעבורם נעשה אותו האות לא בעבור יעקב עצמו, כי הוא לא היה אדון לעשו בימיו ומה שהראתי עליו לא היה אלא בעבור זרעו והם אינם מכירים זה, כי אילו היו מכירים זה היו דבקים בי ובעבודתי ואני הייתי מקיים להם ברכת יעקב אביהם ומה הוא האות שעשיתי לו.

[יב, ד]
בבטן עקב את אחיו -
כמו שאמר: וידו אוחזת בעקב עשו והיה זה פלא גדול, כי העובר בעודו בבטן אין לו כח ויכולת באחד מאיבריו ואף כי יבקע השליה ויתפוש בעקב העובר האחר זו פליאה גדולה וזאת עשיתי אני להיות לאות לבניו אחריו, כי בסוף והוא העקב ישלטו בני יעקב בבני עשו ואע"פ שבימי דוד הייתה להם ממשלה בהם, כמו שאמר: ויהיו אדום עבדים לדוד, לא הייתה הממשלה קיימת עד בסוף הימים כמו שכתוב: והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו וגו' וכל זה לא נתנו אל לבם בניו.

ובאונו שרה את אלהים -
ועוד אות אחר הראיתי לו להיות לאות לבניו אחריו, כי נתתי בו כח להאבק עם המלאך ולהיותו שר כנגדו כאלו היה במערכת אחת עמו וזה האות הראיתי לו, כי בניו יהיו חלק ה' לבדו שלא ישלטו בהם כוכב ומלאך כל זמן שיעשו רצוני מאותות השמים לא יחתו כי אין להם כח ויכולת בהם, כי השגחת האל יתברך דבקה בהם כל זמן שיעשו רצונו ולא יפלו תחת מקרה הזמן, וכן אמר בתורה: אשר חלק ה' אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים ואתכם לקח ה' וגו'.

[יב, ה]
וישר אל מלאך ויוכל -
כפל הענין לחזק כי פלא גדול היה להאבק אדם עם מלאך ויוכל עמו, כמו שאמר וירא כי לא יכול לו.

בכה ויתחנן לו -
זה לא נזכר בתורה ופירושו כאלו המלאך בכה והתחנן ליעקב שישלחנו, כמו שאמר: ויאמר שלחני כי עלה השחר, כל זה להודיע כי האל יתברך שולח המלאך לעזרת הצדיק ולעשות לו רצונו ובעבור זה לא נפרד ממנו אלא ברצונו.

בית אל ימצאנו -
המלאך מצא אותו גם כן בבית אל ושם ברכו גם כן.
ומלת ימצאנו עתיד במקום עבר.

ואדוני אבי ז"ל פירשו:
כמשמעו, שאמר לו המלאך כי בית אל ימצאנו האל יתברך בשרו, כי שם יגלה לו ויקרא שמו ישראל.

ושם ידבר עמנו -
דברי הנביא אמר שם בבית אל מדבר עמי ועם עמוס להוכיח את ישראל על עבודת העגל בבית אל, כמו שאמר עמוס דרשוני וחיו ואל תדרשו בית אל וגו'.

ואדוני אבי ז"ל פירש:
ושם ידבר עמנו - דברי המלאך, אמר לו כי האל יתברך ימצאנו בבית אל ושם ידבר עמנו עמי ועמך, לקיים ברכתי לך ולקרא שמך ישראל לאמר: כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל.

והגאון רב סעדיה פירש:
ושם ידבר עמנו - כמו בעבורינו או עלינו, כמו בעבור זרע ישראל, שאמר לו: פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך וגו'.

ואמרו רז"ל:
כי המלאך הזה הוא מיכאל ועליו אמר: המלאך הגואל אותי מכל רע וגו'.

[יב, ו]
וה' אלהי הצבאות -
אע"פ שנגלה לאביכם באל שדי לאמר לו: אני אל שדי פרה ורבה עוד חדש שמו הנכבד למשה והכל בעבורכם, לחדש בו אותות ומופתים להוציאכם מעבדות לחרות והוא יו"ד ה"א וי"ו ה"א והוא אלהי הצבאות.

אלהי צבאות - מעלה שהם המלאכים והגלגלים עם כוכביהם ובשם אל ואלהים הוא משתתף עמהם אבל בזה השם אינו משתתף עם זולתו. ואתם אם תעשו את רצונו - הוא יהיה לכם לאלהים, כמו שהוא אל אלהי הצבאות.

ה' זכרו -
כמו שאמר זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור.

ועל הדרך הזה תירגם יונתן:
נביא אמר להון הוא ה' אלהי הצבאות וגו'.

[יב, ז]
ואתה -
אתה שאתה זרע יעקב אם תרצה באלהיך תשוב, כלומר תנוח, כמו: בשובה ונחת תושעון.

חסד ומשפט שמור -
בתנאי זה תוכל לנוח ולא תפחד מהאויב אם תשמור לעשות חסד ומשפט כי מדותיו הם, כמו שאמר: כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה' ואע"פ שלא הזכיר הנה צדקה, הנה אמר במקום אחר: שמרו משפט ועשו צדקה ואמר הנה: וקוה אל אלוהיך תמיד והוא צדקה ויושר שתקוה תמיד אל ה' ואף כי תהיה לך טובה גדולה ועושר ונכסים תאמר כי מאתו הוא הכל, תזכרהו תמיד ותקוה לו, כמו שאמר בתורה: וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, לא כאפרים שאמר: אך עשרתי מצאתי און לי.

ויש לפרש: בי"ת באלהיך תשוב במקום למ"ד ויהיה תשוב עניין תשובה.
וכמוהו: ושלח את השעיר במדבר, כמו למדבר,
רננו צדיקים בה',
כמו לה'.

ויונתן תירגם:
ואת בפולחנא וגו'.

[יב, ח]
כנען בידו -
ואתה אין אתה כן אלא אתה כמו הכנען והוא הסוחר, אשר בידו מאזני מרמה.

לעשוק אהב -
הפך חסד ומשפט שמור.

ויונתן תירגם:
לא תהוין כתגרין וגו'.

[יב, ט]
ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי -
הפך וקוה אל אלוהיך תמיד אינו מקווה לאל יתברך ואינו מודה שהוא נתן לו כח לעשות חיל, אבל אומר כחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה ושוכח האל יתברך שנתן לו כח לעשות, כמו שכתוב בתורה: ושכחת את ה' אלוהיך זהו שאמר: עשרתי ר"ל עשרתי מעצמי.

און -
כמו הון.
או פירושו כמו כח, כמו: ולאין אונים עצמה ירבה.

כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא -
עוד רעה אחרת אומר כי הוא עושק ואומר כי בכל מה שיגע ואסף, לא ימצאו לו ממון של עון וחטא.

אשר חטא -
כמו וחטא, וכן טוב אשר יפה כמו טוב ויפה.

או פירושו: לא ימצאו לי עון ולא דבר אשר בו חטא לי, והחטא פחות מן העון כי החטא יבא לפעמים על השגגה.
או פירש עון אשר חטא אשר היה לי בו חטא, כלומר שחטאתי אני עליו כי אם בא לידי ממון בעון ובגזלה לא היה בידיעתי, כלומר ע"י שחטאתי אני עליו ולקחתיו בעון בידיעתי ועל הדרך הזה: והשיאו אותם עון אשמה הסמיכות, ר"ל עון שיאשמו עליו.

ויונתן תרגם:
ואמרו דבית אפרים וגו':

[יב, י]
ואנכי ה' אלוהיך מארץ מצרים -
משם ידעוני אבותיך שעשיתי עמהם כמה אותות ומופתים והוצאתים מארץ מצרים מבית עבדים וכן אמר בתורה: אנכי ה' אלוהיך וגו' ועליך היה לדעת אותי ממה שעשיתי עם אבותיך וכן עמכם וכל אחריהם בזמן ששמעתם בקולי וכן אני עתיד להוציאכם מהגלות שתהיו שם כמו שעשיתי כשהוצאתי אתכם מארץ מצרים וכלכלתי אתכם במדבר והושבתי אתכם באהלים, כן אני עתיד עוד כשאוציאכם מארצות העמים להושיב אתכם באהלים במדבר בדרך ולהראותכם נפלאות עד שתשובו לארצכם בשלום, כמו שכתוב: אפתח על שפיים נהרות וגו' ואומר וארץ ציה למוצאי מים ופי' כימי מועד צאתך ממצרים וכל זה לא נתתם אל לבכם להתבונן בטובות שעשיתי עם אבותיכם ועמכם.

[יב, יא]
ודברתי על הנביאים -
כמו עם הנביאים וכן ויבואו האנשים על הנשים אמר מה יכולתי לעשות לכם ולא עשיתי כדי שלא תשכחוני ומה שעשיתי עם אבותיכם, הרי דברתי תמיד עם הנביאים להזהירכם מאתי והרבתי חזון להם ימים רבים.

וביד הנביאים אדמה -
כלומר נתתי דמיונות ומשלים ביד הנביאים כמו המשל שאמר ישעיה: כרם היה לידידי ומה שאמר יחזקאל מכורותיך ומולדותיך וכל הפרשה.
ומה שאמר וביד –
פירש כי על ידם היה שולח להם הדמיונות והמשלים, כמו אשר דבר ה' ביד משה.

[יב, יב]
אם גלעד און -
אם גלעד החל לעשות און שהם החלו לעשות הרע תחילה והם גלו תחלה.

אך שוא היו -
נוכל להדביקו למעלה שיהיה טעמו על גלעד שזכר ויהיה הענין כפול במלות שונות.
או יהיה טעמו דבק עם בגלגל ואע"פ שהזקף במלת היו, אין כל טעמי הפירושים הולכים אחרי טעמי הנקוד.

בגלגל שורים זבחו -
כי בני הגלגל היו שכנים לארץ הגלעד רק הירדן היה ביניהם ולמדו ממעשיהם והחלו לעבוד עכו"ם כמו הם ולעשות און ושוא וזבחו שורים לעכו"ם, במקום שעשו מזבח לה' יתברך והשכינו שם המשכן תחילה אחר שעברו את הירדן שם זבחו שורים לעכו"ם.

גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי -
לא די במזבח שעשו בגלגל לעכו"ם כי גם בנו חוץ לעיר מזבחות רבים, נראים כגלי אבנים על תלמי השדות.

שדי -
כמו שדים וכן וקרע לו חלוני כמו חלונים וכן תירגם יונתן:

[יב, יג]
ויברח יעקב -
והם אינם זוכרים הטובה שעשיתי עם אביהם שברח מפני עשו אחיו.

ויעבוד ישראל באשה -
אף כשהיה שם הוצרך לעבוד את לבן בעבור אשה שיתן לו בתו והעבודה ששמר את צאנו וכן בבתו האחרת שנתן לו שמר צאנו גם כן ,ואני הוא שהייתי עמו וברכתיו ושב משם בעושר ובנכסים.

[יב, יד]
ובנביא העלה -
ועוד עשיתי חסד עם בניו שירדו למצרים ונשתעבדו שם ושלחתי להם נביא שהעלה אותם ממצרים ברכוש רב והוא משה.

ובנביא נשמר -
ארבעים שנה שהיו במדבר נשמרו ע"י נביא שנתתי להם ולא חסרו דבר וכל הטובות האלה אינם זוכרים ומכעיסים אותי בתועבות ובלא אל זהו שאמר -

[יב, טו]
הכעיס אפרים תמרורים -
הכעיס אפרים את האל יתברך בתמרורים והם המזבחות שהיו כגלים וציונים וכמוהו שימי לך תמרורים ויש לפרשו ג"כ מענין מרורים ופירושו כעס תמרורים, כלומר כעס רע ומר.

ודמיו עליו יטוש -
דם נקי ששפך אפרים יטוש עליו אדוניו וכן חרפתו שחרף את האל יתברך, בעשותו העגלים הכל ישיב לו גמולו בראשו.

יטוש -
כמו והנם נטושים על פני כל הארץ. ויטוש על המחנה עניין התפשטות.
ואדוניו - הוא הקדוש ברוך הוא ואף על פי שהוא אינו מכיר באדנותו, על כורחו אדניו הוא והוא ישיב לו גמולו בראשו.

הפרק הבא    הפרק הקודם