רשי, הושע פרק ו


פרק ו, א
לכו ונשובה. יאמרו לכו ונשובה וגו'. יך ויחבשנו. יך לשון הווה הוא, הוא מכה אותנו והוא יחבשנו.

פרק ו, ב
יחיינו מיומים. יחזקנו משתי פורענות שעברו עלינו משתי מקדשות שחרבו. ביום השלישי. בבנין בית השלישי יקימנו. מיומים. משתי עתים שעברו עלינו. ביום השלישי. בעת השלישי.

פרק ו, ג
לדעת את ה'. באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו. ויבא כגשם לנו. כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו. יורה ארץ. ירוה ארץ.

פרק ו, ד
מה אעשה לך. מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור. וחסדכם כענן בוקר. כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום.

פרק ו, ה
על כן חצבתי בנביאים. על אשר חצבתי עליהם דברי על ידי הנביאים והם לא נזהרו בהם לפיכך. הרגתים באמרי פי. בשביל אמרי פי כך תירגם יונתן, ע"כ כמו על אשר וכן כי על כן ראיתי פניך (בראשית לג), כי על כן לא נתתיה לשלה בני (שם לח). ומשפטיך אור יצא. בתמיה ואיך אוכל לשאת לכם פנים מפני מדת הדין, ומוסב על מה אעשה לך.

פרק ו, ו
ודעת אלהים. חפצתי מעולות.

פרק ו, ז
כאדם. כאדם הראשון. שם בגדו בי. בארץ טובה שהושבתים בה שם בגדו בי כאדם שהכנסתיו לגן עדן ועבר על מצותי.

פרק ו, ח
עקובה מדם. מליאה אורבי רציחה כמו ואת עקבו ויעקבני.

פרק ו, ט
וכחכי איש גדודים. וכאסיפת איש ציד דגים האוספם בחכה יחד כן חכי גדודיהם חבורות כהניהם המתחברים ללכת בדרך ירצחו שם כולם שכם אחד. כי זמה עשו. כי עצה היא אשר נתיעצו לפני אסיפתם לאיזה מקום ילכו לרצח ולשלול שלל, וכחכי איימדור"ש בלעז ואף בלשון משנה, חכי לשון חיבור הוא (ב"ק קי"ט, יע"ש), ולא יטיל בו יותר משלשה אכין הם תפירות שהסורק מחבר בהן שני ראשין מן הבגד יחד כשחובטו במקלות, ולשון זה משלי והגון בעיני וכן פירושו, וכשיש בהם חבור אדם הנאספים יחד חבר כהנים הוא לרצח והראשון מדברי ר' מאיר שליח צבור זצ"ל. שכמה. לשון כת אחת.

פרק ו, י
שערוריה. יונתן תרגם לשון שינוי ששינו את דרכם, וכן שמה ושערוריה (ירמיה ה).

פרק ו, יא
גם יהודה. אף הוא הואיל וקלקל. שת. המשית זמן פורענות לה. בשובי שבות עמי. בהוכיח אותם לשובב משובותם. קציר. עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיה. שבות עמי. לשון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא).

הפרק הבא    הפרק הקודם