ילקוט שמעוני, הושע פרק ו


סימן תקכב
כי הוא טרף וירפאנו -
למי שעלתה לו מכה וקרעה הרופא, כיון שראה שלא נתרפאה מכתו, הוא מחזר אחר רופאים אחרים ולא היה מוצא לו רפואה.
א"ל: לך אצל הרופא שקרע לך המכה והוא מרפא אותך.
כך אמר הנביא: כל מה שאתם מפליגים מן הקב"ה, הנחמות רחוקים מכם, אלא עשו תשובה והקב"ה גואל אתכם, הוא שהכה, הוא שמרפא: מחצתי ואני ארפא.
אני הוא שהכיתי, שנאמר: ממרום שלח אש,
ואני הוא המרפא, שנאמר: אנכי אנכי הוא מנחמכם:

יחיינו מיומים וגו' ונחיה -
א"ר קטינא:

שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב, שנאמר: ונשגב ה' לבדו ביום ההוא.

אביי אמר:
תרי חרוב, שנאמר: יחיינו מיומים. ונחיה (ברמז י"ב):

ונדעה נרדפה לדעת את ה' -
א"ר חלבו אמר רב הונא:
כל היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה.

אמר אביי:
לא אמרן אלא בדנפיק, אבל בדעייל מצוה למרהט, שנאמר: ונדעה נרדפה לדעת את ה' וגו' ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ.

וחסדכם כענן בקר -
א"ר שמואל בר יצחק:
הני ענני דצפרא לית בהו מששא, שנאמר: וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הולך.

והאמר רב פפא לאביי:
אמרי אינשי:
מטרא כד מפתח בבא בר חמרא מוך שקיך וגני?
לא קשיא, הא דקטר בעיבא הא דקטר בעננא.

על כן חצבתי בנביאים -
(כתוב ברמז ק"ה):

כי חסד חפצתי ולא זבח -
אמר הקב"ה: חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה, יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני: אלף עולות יעלה שלמה.
וכן הוא אומר: זאת התורה לעולה למנחה - זאת התורה לא עולה ולא מנחה.
פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי מהלך בירושלים והיה רבי יהושע מהלך אחריו, ראה בית המקדש שהוא חרב, אמר: אוי לנו על הבית שחרב, מקום שמתכפרין בו עונותינו.
א"ל: בני, אל ירע לך, שיש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה.
ואי זה?
זה גמילות חסדים, לכך נאמר: כי חסד חפצתי ולא זבח.
ואומר: אמרתי עולם חסד יבנה:

סימן תקכג
והמה כאדם עברו ברית -
כאדם הראשון, מה אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן וצויתיו ועבר על צוויי, ודנתי אותו בגירושין ובשלוחין, וקוננתי עליו איכה.
הכנסתיו לגן עדן: ויניחהו ה' אלהים בגן עדן.
וצויתיו: ויצו ה' אלהים על האדם.
ועבר על צוויי: המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת.
ודנתי אותו בשלוחין: וישלחהו ה' אלהים.
ודנתי אותו בגירושין: ויגרש את האדם.
וקוננתי עליו איכה: ויאמר לו אַיֶּכָּה - אֵיכָה כתיב.

אף בניו, הכנסתים לארץ: ואביא אתכם אל ארץ הכרמל.
צויתים: ואתה תצוה את בני ישראל.
עברו על צוויי: וכל ישראל עברו תורתך.
דנתי אותם בשלוחין: שלח מעל פני ויצאו.
דנתי אותם בגירושין: מביתי אגרשם.
וקוננתי עליהם איכה: איכה ישבה בדד.

א"ר יצחק:
אדם הראשון משוך בערלתו היה.
כתיב הכא: כאדם עברו ברית.
וכתיב התם: את בריתי הפר.

רב נחמן אמר:
כופר בעיקר היה.
כתיב הכא: עברו ברית.
וכתיב התם: על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם.

גלעד קרית פועלי און עקובה מדם -
א"ר אלעזר:
שהיו עוקבים להרוג נפשות (כתוב ברמז ל').

וכחכי איש גדודים -
כשם שהליסטים הללו יושבים על הדרך והורגים בני אדם ונוטלים ממונם, כך עשו שמעון ולוי לשכם.

חבר כהנים -
כשם שהכהנים הללו מתחברין על הגורן ליטול חלקם, כך עשו שמעון ולוי לשכם.

דרך ירצחו שכמה -
דרך ירצחו שמעון ולוי לשכם.

גם יהודה שת קציר -
(כתוב ברמז רמ"ח):

הפרק הבא    הפרק הקודם