ילקוט שמעוני, יואל פרק א


סימן תקלג

דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל [בן שמואל] -
רבנן אמרין:
למה נקרא שמו פתואל?
(א) שהיה מסלסל בשערו כבתולה הזאת.

רבי שמואל בר יצחק אמר:
למה נקרא שמו פתואל?
שפתה להקב"ה בתפלה, שנאמר: ויקבצו המצפתה וישאבו מים.

א"ר ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק:
כלום אתה מבקש מן האדם הזה אלא שיאמר חטאתי, שנאמר: הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, ויאמרו שם חטאנו לה'.

רבי יהודה בר רבי סימון אמר:
מהו משנהו אביה?
(ב) ששינה את מעשיו.

יתר הגזם אכל הארבה -
אמר רבי יוחנן:
בימי יואל נתקיים מקרא זה, אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים, ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן.
א"ל נביא לישראל: צאו וזרעו!
א"ל: מי שיש לו חטים או שעורים יאכלם ויחיה או יזרעם וימות?
א"ל: אעפ"כ צאו וזרעו!
יצאו וזרעו ונעשה להם נס ונתגלה להם מה שבחורי נמלים ומה שבכתלים, יצאו וזרעו בב' בג' ובד' בניסן וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן, והקריבו בט"ז את העומר, נמצאת תבואה גדלה בששה חדשים גדלה בי"א יום, נמצאת עומר שקרב מתבואה של ששה חדשים, קרב מתבואה של י"א יום. ועל אותו דור נאמר: הזורעים בדמעה ברנה יקצרו.

מאי הלוך ילך ובכה?

א"ר יהודה: שור כשהוא מהלך בוכה, ובחזרתו אוכל חזיז מן התלם.

אי נושא אלומותיו?
א"ר חסדא:
ואי תימא במתניתא תאנא:

קנה זרת ושבולת זרתים.
סימן תקלד

קדשו צום קראו עצרה -
מה עצרת אסור בעשית מלאכה אף צום נמי.
אי מה עצרת מאורתא אף צום נמי מאורתא?
א"ר זירא:
לדידי מפרשא לי מניה דרבי ירמיה בר אבא:
דומיא דאספית זקנים, מה אסיפת זקנים ביום אף צום נמי ביום.

ואסיפת זקנים מנין?

דכתיב: תקעו בחדש שופר.
מה תקיעת שופר ביום, אף אסיפת זקנים ביום.הפרק הבא    הפרק הקודם