רשי, יואל פרק ג


פרק ג, א
והיה אחרי כן. לעתיד לבא. על כל בשר. על מי שנעשה לבו רך כבשר דוגמת ונתתי לכם לב בשר (יחזקאל לו).

פרק ג, ג
ותמרות עשן. זקיפות מעלה עשן בגובה.

פרק ג, ד
יהפך לחשך. לבייש את המשתחוים לחמה.

פרק ג, ה
והיה כל אשר יקרא וגו', כאשר אמר. והיכן אמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך (דברים כח). ובשרידים. בשארית אשר יותיר. אשר ה' קורא. לשון קרואים לסעודה או לעבודת המלך לשון הזמנה.

הפרק הבא    הפרק הקודם