רשי, יונה פרק ג


פרק ג, ד
נהפכת. נחרבת ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי לשונות רע וטוב אם לא יעשו תשובה נחרבת, ואם יעשו תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה, קאי שיהפכו מרעה לטובה ויעשו תשובה הג"ה דר"ע.

פרק ג, ו
אדרתו. לבוש יקריה.

פרק ג, ז
ויזעק. צוה והכריז. מטעם המלך וגדוליו. מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז.

פרק ג, ח
ויקראו אל האלהים בחזקה. אסרו אמהות לבד והולדות לבד אמרו לפניו: רבש"ע אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו.

פרק ג, ט
מי יודע. עבירות שבידו ישוב.

פרק ג, י
וינחם האלהים. נתעשת על הרעה לשוב ממנה.

הפרק הבא    הפרק הקודם