מנחת שי, שמות פרק לג


פסוק א
וידבר ה' אל משה לך עלה מזה. סתומה.

העלית. בחירק כמו שכתבתי לעיל והוא חד מן ג' בחירק במסורת.

פסוק ב
והפרזי. הזי"ן דגושה.

פסוק ה
ויאמר ה' אל משה אמר אל בני ישראל. אין שם פיסקא.

פסוק יב
ידעתיך בשם. הבי"ת רפויה בכל ספרין דוקני שלא כדין אתי מרחיק.

פסוק יג
את דרכך. דין לחוד חסר יו"ד באורייתא ושארא כולהון מלאים.

פסוק יד
ויאמר פני ילכו. כתב בעל מקנה אברהם ונמשך אחריו גם כן בעל ערוגת הבשם שנאמר האתנח בראש פסוק נקרא סחפא כמו זה וכן ויאמר הראני נא שבסמוך וקראו לו עבד או קוץ שהוא פחות ממשרת.

פסוק יז
גם. בדגש.

פסוק כ
לראת את פני. כתוב בהעתק הללי שהוא חסר וא"ו ועיין ג"כ במ"ג ריש פ' בא וכן כתב הרמ"ה ז"ל לראת ג' חסרים וא"ו וסימן ולא יוכל לראת דוכסה את עין הארץ. וירד ה' לראת את העיר ואת המגדל. ויאמר לא תוכל לראת את פני. מכלל דשאר אורייתא מלאים עכ"ל.

כי לא יראני. כתב אבן עזרא שהוא קמוץ ובכל הספרים בפתח.

הפרק הבא    הפרק הקודם