ילקוט שמעוני, שמות פרק לו


המשך סימן תיג
ויצו משה ויעבירו קול במחנה -
משה היכא הוה יתיב?
במחנה לויה, ומחנה לויה רשות הרבים הואי שהכל היו מצוין אצל משה רבינו, ואמר להו: לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים.
וממאי דבשבת קאי דלמא בחול קאי, ומשום דשלימא ליה מלאכה, כדכתיב: והמלאכה היתה דים?
גמר העברה העברה מיום הכפורים.
כתיב הכא: ויעבירו קול במחנה.
וכתיב התם: והעברת שופר תרועה.
מה להלן ביום אסור,
אף כאן ביום אסור.
אשכחן הוצאה, הכנסה מנלן?
סברא היא, מכדי מרשות לרשות הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי מיהו הוצאה אב הכנסה תולדה. ונפקא מינה דאי עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מיחייב תרתי.
אב ותולדה דידיה לא מיחייב אלא חדא.
ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב, הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב.
אי נמי הך דכתיבא קרי ליה אב, וכל ארבע אמות ברשות הרבים גמרא גמירי לה.

הפרק הבא    הפרק הקודם