שפתי חכמים, שמות פרק לו


[רש"י: (ה) מדי העבדה - יותר מכדי [ר] צורך העבודה:]

אות ר
פירוש של מ"ם זו לשון יותר כמו ויאהב יעקב את רחל מלאה והוסיף מלת צורך, כי הם לא הביאו רק צרכי העבודה, לא העבודה עצמה.

[רש"י: (ז) והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה - ומלאכת ההבאה הייתה [ש] דים של עושי המשכן. לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותיר:
והותר - כמו: (שמות ח יא) והכבד את [ת] לבו.
(מלכים ב' ג כד) והכות את מואב.]

אות ש
כלומר תיבת המלאכה קאי אהבאות נדבה ותיבות לכל המלאכה קאי אהמלאכה מלאכת המשכן מפני שאין טעם לומר המלאכה היתה מספקת לכל המלאכה אם הוא ממין אחד. גם כינוי דים שב על עושי המלאכה.

אות ת
דקשה לרש"י דוהותר משמע לשון ציווי להותר וזה אינו דהא אינו מצוה להותר לכך מפרש ולהותר וכן מצינו כמה תיבות שנחסרין למ"ד כמו והכבד ולהכבד והכות ולהכות.

הפרק הבא    הפרק הקודם