ראב"ע ויקהל פרק לז

[לז, א]
ויעש בצלאל -
בעבור כבוד הארון. גם הוא עשה כל כלי הקדש. והנה הזכיר המשכן והאהל והפרכת והמסך, כי דרך אחד להם ואחר כן הזכיר שמן המשחה עם קטורת הסמים, כי יש בשמים בשמן המשחה גם בקטורת הסמים.


הפרק הבא    הפרק הקודם