רמבן, שמות פרק לז


(כט): ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור -
לא פירש באלו כאשר פירש באחרים, שעל דרך השאר ראוי שיאמר:
וייקח בשמים ראש מר דרור וגו'
ויעש אותו שמן משחת קדש,
ויקח סמים נטף ושחלת וגו',
ויעש אותה קטורת רקח מרקחת מעשה רוקח.

והטעם, כי בעבור שלא נאמרה בהם הצואה בתשלום המעשה כאשר פירשתי שם (לעיל ל כה, לד), ובקטורת לא הזכיר גם כל הסמים, וסמך עליהם במה שאמר מעשה רוקח, לא הזכיר במעשה כלום, אבל אמר שעשוהו על דעת הרקחים. וזה טעם קדש טהור מעשה רוקח.

הפרק הבא    הפרק הקודם