רשי, שמות פרק לז

(א) ויעש בצלאל -
לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו


הפרק הבא    הפרק הקודם