שפתי חכמים, שמות פרק לז


[רש"י: (א) ויעש בצלאל -
לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו]

אות א
בכל הענין כתוב ויעש ולא כתיב בצלאל כמו גבי הארון, לפי שאין בהן קדושה כ"כ כמו הארון, לא רצה בצלאל להטריח כ"כ בעשייתן אלא אליהב ושאר התלמידים שהיו לו והוא מראה להם והם עושים. אבל הארון שהיה בו קדושה גדולה,משום הכי בצלאל עצמו היה מטריח בו ונתן נפשו על המלאכה יותר וכו'.. ונראה, לפי שהארון והכפורת עם הכרובים שהיו נעשים מקשה אחת ביחד עם הכרובים, והיה צריך יותר חכמה ודעת ולחשוב מחשבות ומלאכתו יותר כבדב מכל כלי המשכן או משכן עצמה. רק מנורה שנתקשה בה משה הלא נעשית מאליה ולא עשאה בצלאל אבל הארון וכפרת היה צריך לעשות באומן יד לכך נקרא שמו כאן יותר מבכל שארי מלאכות (נלי"ט).

הפרק הבא    הפרק הקודם