פרק לז
פרק לז, א
ויעש בצלאל את הארון. בכולם לא הזכיר בצלאל אלא על הארון, לומר שהיה בצל אל יודע סוד הארון והמרכבה שהארון הוא כנגד כסא הכבוד.
ושלושה פעמים ארון בפרשה שג' ארונות עשה.
וסמך לארון השלחן על שם השלחן אשר לפני ה'.

פרק לז, ח
במראות. ד' במסורה. במראות הצובאות. ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה (בראשית מו, ב). במראות אלהים תרי ביחזקאל (ח, ג. מ, ב). שאלו הנשים סרו מתאות העולם ונתנו מראותיהן לנדבת המשכן ונחה עליהם רוח אלהים.
הצבאות. ב' במסורה. במראות הצובאות. ב' במראות הצובאות. אשר ישכבון את הנשים הצובאות (ש"א ב, כב) גבי בני עלי. כמו התם ישכבון הנשים הצובאות גם בכאן ע"י במראות ומשדלות לבעליהן ונזקקין להם.

הפרק הבא    הפרק הקודם