מנחת שי, שמות פרק לח


פסוק א
וחמש אמות. בחילופי הדפוס לב"נ הטעם במ"ם ולב"א הטעם בחי"ת וכן הוא בס"ס כ"י כב"א ובמקף לא בקדמא ובחילופים אחרים כ"י מצאתי בהפך ועיין ביחזקאל מ"א.

פסוק ד
למזבח. בפשט א' לבד בחי"ת.

פסוק יא
עמודיהם עשרים. ד' מלא בענין ועיין מ"ש בסוף תרומה.

פסוק יז
כל עמדי החצר. כתוב במסורת ב' חסר וחברו ועמדי החצר סביב ואדניהם דמבדבר ריש פ' דמקמי והחנים לפני המשכן וכן נסחי דיקי כי האי מסורת סלקי ומסור' דמסור' עליה כולהון חסר וא"ו בר מן ד' שבוש' הוא.

פסוק כ
וכל היתדת. הוא"ו בגעיא.

פרשת פקודי

פסוק כא
אלה פקודי. הפ"א רפה.

פסוק כד
כל הזהב העשוי. פרשה סתומה.

פסוק כו
לגלגלת. שני הגימ"ל דגושים.

הפקדים. אין בדל"ת דגש.

פסוק כז
ויהי מאת ככר. אין כאן פיסקא כלל.

הפרק הבא    הפרק הקודם