מנחת שי, שמות פרק לט


פסוק א
ומן התכלת. בלא מאריך במלת ומן.

פסוק ד
קצוותו. קצותיו ק' והכתיב בתרין ווי"ן קודם לתי"ו וחסר יו"ד וכן חברו שבפ' ויקהל ע"ש ובריש תצוה.

חבר. קדמאה דתצוה וחבר בוא"ו בתתלת המלה והדין חבר בלא וא"ו.

פסוק י
וימלאו בו. קדמא במ"ם.

טורי אבן. הטעם בטי"ת.

פסוק יא
ויהלם. בס"ס היו"ד בקמץ.

פסוק יז
על קצות החשן. קדמאה דצואה אל קצות תניינא דעשייה על קצות וסימן ואל על יקראהו.

פסוק כא
מטבעתיו. בכל ספרים כ"י מדוייקים ובמקצת דפוסים ישנים מלא יו"ד ואין כאן ק' וכתיב כלל ודפ' תצוה כתיב חסר יו"ד וק' ביו"ד וכ"כ הרמ"ה ז"ל וירכסו את החשן מטבעתו קדמאה דואתה תצוה חסר דחסר כתיב חסר וא"ו קדים לתי"ו וחסר יו"ד קדים לוא"ו ומסיר עליה תו כתיב תיו ק' וחברו דואלה פקודי חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב עכ"ל. וזהו חד מן ח' זוגים בספרא קדמאה חסר תנין מלא וסימן נמסר בסמוך במ"ג. והמדפיס טעה בזה ועיין א"ת. גם בעל מנחת כהן כתב כן מטבעתו כתיב וק' מטבעותיו. ואח"כ בלוח הטעיות תקן המעוות וזל"ש צריך להיות קדמאה חסר בתראה מלא.

להית על חשב האפד. במסורת פ' יתרו חשיב בהית ח' חסר בלישנא וחד מינייהו להית על חשב האפד והוא זה דפקודי אבל דפ' תצוה מלא.

פסוק כד
ויעשו על שולי המעיל וגו' שני משזר. בכולהון כתיב שש משזר בר מן דין דחסר שש.

פסוק כו
ורמן. המ"ם דגושה.

פסוק כז
הכתנת. הכ"ף בקמץ לבד.

פסוק כח
המגבעת. בהעתק הללי המגבעות ירושלמי המגבעת עכ"ל. וכן הוא חסר בכל הספרים ועפ"י המסורת שאינו מהב' מלאים שכתבתי בפ' תצוה.

פסוק כט
ואת האבנט. ואת בגעיא.

פסוק לג
ויביאו את המשכן. פתוחה.

בריחו. כתיב מלא יו"ד קדמאה בריחיו ק' וכ"כ הרמ"ה ז"ל בריחו תרין חסרים יו"ד בין חי"ת לוא"ו בריחו כתיב וקרי בריחיו וסימן את בריחו את עמודיו דואת המשכן את אהלו. בריחו ועמדיו דויביאו את המשכן. ושארא דאורייתא מלא דמלא בתרין יודי"ן. בריחו הנ"ל בלא זקף גדול.

פסוק לד
ואת מכסה עורת. כתב הרמ"ה ז"ל ואת ערת גדיי העזים חסר דחסר כתיב וכל אורייתא דכותא בר מן א' מלא וא"ו קדמאה וחסר וא"ו תניין וסימן ואת מכסה עורת האילם קדמאה דפ' פקודי דברובא דנוסחי דייקי הכין כתיב ותניין דפסוק חסר דחסר ואשכחן חד נוסחא דכתיב ביה איפכא ושיבושא הוא.

המאדמים. האל"ף בקמץ לבד ואין דגש במ"ם ובמקצת ספרים הה"א במאריך.

פסוק לה
את ארון. מלא בהעתק הללי ובכל ספרים מדוייקים שאינו מהשלשה חסרים עפ"י המסורת שנמנו במ"ג סוף פ' תצוה וכן הם בהרמ"ה ז"ל.

העדת. חסר וא"ו וכל אורייתא כן כתיב בר מן ח' מלא וסימנם במ"ג פ' אחרי מות וכ"כ הרמ"ה ז"ל.

פסוק לו
את השלחן את כל כליו. כן כתיב את כל כליו בלא וא"ו וכן במסורת את כל כליו ב' דין ואידך סוף פ' במדבר.

פסוק לט
את מזבח הנחשת וגו'. סימנן של אתין שבפסוק עיין לעיל סדר ויקהל בפסוק את מזבח העלה וגו'.

מכבר. הבי"ת בפתח.

פסוק מ
את קלעי החצר וגו'. סימן את את ואת ואת את ואת תרין קדמאי וחמשאי לא נסבי וא"ו וסימן ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי דואלה יעמדו על הקללה.

פסוק מג
ויברך אתם משה. בהעתק הללי אתם ירושלמי אותם עכ"ל. ובכל הספרים חסר שאינו מהל"ט מלאים בתורה.

הפרק הבא    הפרק הקודם